Yhdistyslaki 2016

Yhdistyslaki 2016

2. Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta

Rekisteriviranomainen voi määrätä yhdistyksen poistettavaksi rekisteristä, jos yhdistyksestä viimeksi yhdistysrekisteriin tehdystä ilmoituksesta on kulunut vähintään kaksikymmentä vuotta eikä muutoin ole syytä olettaa yhdistyksen toiminnan jatkuvan.

Yhdistyksen perustaminen tai sääntöjen uusiminen

Yhdistyksen perustaminen tai sääntöjen uusiminen

Kotiseutuyhdistyksen perustamisessa pätevät samat säännöt kuin minkä tahansa rekisteröidyn yhdistyksen perustamisessa. Yhdistyksellä on oltava voimassa olevat ja vahvistetut säännöt, joiden mallina suositellaan käytettäväksi näiltä sivuilta löytyviä mallisääntöjä. Mallisääntöjä käyttämällä vältytte Patentti- ja rekisterihallituksen tarkastuskierrokselta ja mahdollisilta sääntöjen korjauksilta, sillä mallisäännöt on jo hyväksytetty PRH:ssa.

4 Elinkeinotoiminnan yhtiöittämisen vaikutukset verotuksessa

4 Elinkeinotoiminnan yhtiöittämisen vaikutukset verotuksessa

Kaikkien tuloverolain 22 §:ssä lueteltujen edellytysten tulee täyttyä yhtäaikaisesti, jotta yhteisöä voidaan pitää yleishyödyllisenä. Yleishyödyllisyys arvioidaan sekä sääntöjen että tosiasiallisen toiminnan perusteella. Tällöin sekä sääntöjen että tosiasiallisen toiminnan on täytettävä yleishyödyllisyyden edellytykset. Yleishyödyllisyysratkaisu on verovuosikohtainen ja koskee sitä verovuotta, jonka verotuksen toimittamisesta kulloinkin on kyse. Ratkaisu yleishyödyllisyydestä tehdään aina kokonaisarvioinnin perusteella.

15/2017 Agility Yhdistyksestä erottaminen - Erottamismenettely - Kuuleminen - Erottamisperusteet

15/2017 Agility Yhdistyksestä erottaminen – Erottamismenettely – Kuuleminen – Erottamisperusteet

Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä syöpäsairauksien ehkäisemiseksi ja näiden sairauksien seuraamusten vähentämiseksi ja torjumiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys yhteistoiminnassa keskusyhdistyksen kanssa harjoittaa syöpää koskevaa terveyskasvatustyötä, syövän ennaltaehkäisyä ja varhaistoteamista sekä syöpäpotilaiden kuntoutusta ja tukee syöpäpotilaiden omaehtoista toimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä panna toimeen varainkeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä saatuaan siihen asianomaisen luvan.

Toimimattomat yhdistykset halutaan pois rekisteristä

Toimimattomat yhdistykset halutaan pois rekisteristä

Yhdistyslaki muuttui heinäkuussa 2016. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) voi jatkossa poistaa toiminnan lopettaneet yhdistykset rekisteristä. Yhdistyksen oletetaan lopettaneen toiminnan, jos se ei ole tehnyt rekisteriin ilmoituksia 20 vuoteen eikä ole syytä olettaa toiminnan jatkuvan.

Muutosehdotukset yhdistysten toiminnan ja purkamisen helpottamiseksi

Muutosehdotukset yhdistysten toiminnan ja purkamisen helpottamiseksi

Voimassaolevan yhdistyslain mukaan yhdistyksen jäsen, hallitus ja hallituksen jäsen voi nostaa yhdistystä vastaan kanteen yhdistyksen päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi, jos yhdistyksen päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se muutoin on lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen. Moiteoikeus koskee yhdistyksen kokouksen, valtuutettujen ja hallituksen päätöksiä. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

Vapaaehtoista virtavesien kunnostus- ja kalastonhoitotyötä vuodesta 1990

Vapaaehtoista virtavesien kunnostus- ja kalastonhoitotyötä vuodesta 1990

Virtavesien hoitoyhdistyksen perustava kokous pidettiin Espoossa 3.2.1990. Kokouksessa oli läsnä viisi Uudenmaan lohikalakantojen heikosta tilasta huolestunutta henkilöä. Yhdistykselle laadittiin säännöt, joissa määriteltiin päätarkoitukseksi suojella ja kunnostaa lohikalojen poikastuotanto- ja elinalueina toimivia pienvesiä. Yhdistyksen säännöt uudistettiin vuonna 2016 vastaamaan kehittynyttä yhdistyslakia ja toimintaa.

Yksinkertaisen tilinpäätöksen laatiminen 1.1.2016 jälkeen — Pienen yhdistyksen kirjanpito ja tilinpäätös, osa 6

Tilinpäätöstä laatiessa on syytä muistaa, että sen saattaa lukea yhdistyksen ulkopuolinenkin taho. Pienillä yhdistyksillä ei pääsääntöisesti ole velvollisuutta julkistaa tilinpäätöstään, mutta esimerkiksi rahoittajatahot saattavat haluta nähdä aiemmat tilinpäätökset. Tämä poikkeaa esimerkiksi kirjanpidosta ja tositeaineistosta, joita ei normaalioloissa tarvitse näyttää muille kun hallitukselle ja tilin- tai toiminnantarkastajille.

Kiireeseen ei enää voi vedota – yhdistyksen kokoukseen voi osallistua etänä

Yhdistyslaki muuttuu mahdollisesti jo 1.7.2016! Ovathan yhdistyksesi tiedot ajan tasalla? Lain muututtua PRH voi määrätä yhdistyksen poistettavaksi rekisteristä, jos yhdistys ei ole tehnyt ilmoituksia yhdistysrekisteriin v. 1995 jälkeen.