Yhdistyksen hallituksen varajäsen

Yhdistyksen hallituksen varajäsen

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

2. Yhteisöjäseneksi hallitus voi hyväksyä säätiön, rekisteröidyn yhdistyksen, osakeyhtiön tai muun oikeuskelpoisen yhteisön. Yhteisöjäsenellä on oikeus lähettää edustajansa yhdistyksen kokouksiin, joissa yhteisön edustajalla on puhe- ja äänioikeus ja yksi ääni. Puhe- ja äänioikeuden käyttäminen edellyttää valtakirjaa.

Voiko yhdistyksen hallitus täydentää ja vähentää omaa kokoonpanoa?

Voiko yhdistyksen hallitus täydentää ja vähentää omaa kokoonpanoa?

Käsitykseni mukaan hallitus voi päätöksiä muuttaa ainoastaan uudella kokouksella. Yleensä virallisista päätöksistä täytyy löytyä pöytäkirjat tarkastajineen, toten omavaltainen toiminta ei pitäisi olla mahdollista.

Yhteistyö varajäsenen ja henkilöstön edustajan kanssa

Yhteistyö varajäsenen ja henkilöstön edustajan kanssa

Yhdistyksen hallituksen jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet mikäli yhdistyksen kokous niin päättää. Varajäseniä ja heidän valintaa koskevat samat säännöt kuin hallituksen jäseniä.

Yhdistyksen hallituksen jäsenen vahingonkorvausvastuu kolmatta kohtaan

Yhdistyksen hallituksen jäsenen vahingonkorvausvastuu kolmatta kohtaan

Yhdistyksen yleiskokouksessa on läsnäolo-, puhe-, esitys- ja äänioikeus sekä vaalikelpoisuus jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä. Kannattaja- ja kunniajäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus, muttei äänioikeutta tai vaalikelpoisuutta. Yhdistyksen varsinainen- ja kannattajajäsen ovat velvollisia maksamaan jäsenmaksua. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista.

Talous osana toiminnan suunnittelua ja toteutusta

Talous osana toiminnan suunnittelua ja toteutusta

Perustamisen yhteydessä yhdistyksen tavoitteet ja tehtävät kirjataan sääntöihin, jotka siitä lähtien ohjaavat yhdistyksen toimintaa. Rekisteröitymisen yhteydessä yhdistys tulee virallisesti olemassa olevaksi ja se voi esimerkiksi avata pankkitilin nimiinsä, hankkia oikeuksia ja omaisuutta sekä olla asianosaisena viranomaisten luona.

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:hyn, sen jäsenliittoihin tai niiden jäseninä oleviin alueorganisaatioihin ja ammattiosastoihin palkattu henkilö. Niin ikään jäseneksi voi liittyä jokainen SAK:laista ammattiyhdistysliikettä lähellä olevaan yhteisöön palkattu henkilö, mikäli kyseisessä yhteisössä noudatetaan yhdistyksen solmimaa sopimusta joko sellaisenaan tai osittain.

7. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat

7. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kutsu ylimääräisen kokoukseen on julkaistava yhdistyksen kotisivuilla sekä lähetettävä sähköpostina tai julkaistava yhdistyksen lehdessä tai jäsenkirjeenä vähintään viikko (1) ennen ylimääräistä kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Rekisteröidyn yhdistyksen hallituksen jäsenen erottaminen hallituskauden aikana

Puheenjohtaja on yhdistyksen tärkein toimihenkilö. Hänen tehtävänsä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta kokonaisuutena sekä siitä, että yhdistys toteuttaa perustehtäväänsä. Puheenjohtaja valvoo tehtyjen päätösten toteuttamista sekä huolehtii, että työnjako hallituksen jäsenten kesken on oikeudenmukaista ja tasapuolista, jotta kukaan ei joudu tekemään kaikkea yksin. Puheenjohtaja vastaa toiminnan kehittämisestä sekä talouden seuranasta. Puheenjohtaja luo aktiivista ja innostunutta henkeä yhdistyksen jäsenten kesken sekä rohkaisee ja kannustaa kaikkia osallistumaan toimintaan!

Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry:n säännöt

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää julkiseen hallintoon ja hallintolainkäyttöön liittyvää harrastuneisuutta sekä lisätä muiden Pohjoismaiden hallinnollisten olojen tuntemusta. Yhdistys pyrkii kehittämään pohjoismaista yhteistyötä sekä tukemaan tarpeellisia uudistuksia hallinnon alalla.