Työympäristö määritelmä

Työympäristö määritelmä

Ergonomisten työtilojen ja välineiden suunnittelu

Työpaikalla on varauduttava myös hätätilanteisiin. Työntekijöille on annettava suojelu- ja pelastautumisohjeet. Lisäksi työnantajan on varmistettava riittävä ensiapuvalmius ja varattava tarvittaessa tila ensiavun antamiseen sekä huolehdittava paloturvallisuudesta ja pelastautumisesta hätätilanteessa.

Digitaalinen työympäristö (Digital Workplace) – Muutamia muita määritelmiä

Digitaalinen työympäristö (Digital Workplace) – Muutamia muita määritelmiä

Digitaalinen työympäristö on organisaation sisäinen digitaalinen toimintaympäristö. Se saa eri organisaatioissa erilaisia tehtäviä ja rooleja. Digitaalisen työympäristön ydin muodostuu seuraavista kolmesta osakokonaisuudesta: viestinnällinen intranet, työryhmätyöskentelyn tilat (kollaboraatio) ja sosiaalinen vuorovaikutuskanava eli sisäinen some.”

Laki velvoittaa huolehtimaan työergonomiasta

Laki velvoittaa huolehtimaan työergonomiasta

Laajemmassa kuvassa etätyöllä on tärkeä merkitys työllistymisessä, etenkin harvemmin asutuilla alueilla. Myös yritykset voivat parantaa kilpailukykyään rekrytoimalla osaamista laajemmalta maantieteelliseltä alueelta. Kilpailukykyisten organisaatioiden onkin pystyttävä tarjoamaan monipuoliset työjärjestelyt sekä tarpeita vastaava digitaalinen työympäristö nyt ja tulevaisuudessa.   

TYÖYMPÄRISTÖ: Heti lääkäriin, jos työpaikalla sattuu!

TYÖYMPÄRISTÖ: Heti lääkäriin, jos työpaikalla sattuu!

Tärkeintä on lähteä heti lääkäriin, jos satuttaa itsensä työhön liittyvissä olosuhteissa tai työmatkalla. Työ on lopetettava, vaikka sattuisi vain vähän. Lääkärin vastaanotolle voi hakeutua minne vaan, käytännössä kannattaa mennä lähimmälle. Jos työpaikalla on käytössä esimerkiksi etäpalvelu terveydenhuoltoon, tämänkin antama arvio riittää. Tärkeäintä on saada tilanteesta merkintä nimenomaan terveydenhuollon asiakirjoihin.

Yhä useammalla työntekijällä on ulkomaalaistausta

Yhä useammalla työntekijällä on ulkomaalaistausta

Monikulttuurisuuden hyötyjen vaaliminen on tärkeää, mutta niin on myös suomalaisen työkulttuuriin sopeutuminen. Myös tässä esimiehillä on tärkeä rooli, ja tarvittaessa siihen voidaan hakea myös lisäapua ja tukea niin työyhteisölle kuin yksilöllekin. Tärkeintä usein onkin tilanteiden ja tarpeiden ymmärtäminen monikulttuurisessa työympäristössä, jossa niin kieli kuin erilaiset tavat asettavat omat haasteensa esimiehille sekä työyhteisölle. Onneksi ne kaikki voidaan kääntää myös voimavaraksi.

Itseohjautuvuus ja innovaatiot: miten itseohjautuvuudesta tehdään organisaation menestystekijä?

Itseohjautuvuus ja innovaatiot: miten itseohjautuvuudesta tehdään organisaation menestystekijä?

Itseohjautuvuus määritellään yleensä yksilön autonomian ja systeemin kontrollin välisestä suhteesta käsin. Itseohjautuvalle organisaatiolle on ominaista, että muodolliset johtamisrakenteet ovat hajautettuja ja työntekijän vaikutusalue on mekanistiseen organisaatioon verrattuna melko laaja. Perusperiaate on, että jokainen työntekijä on oman työnsä paras asiantuntija ja sen takia hänen tulisi saada nauttia vallasta ja vapaudesta suorittaa työ parhaaksi näkemällään tavalla.

Joulu Ennen ja Nyt - Ilo, välinpitämättömyys, vihamielisyys. (Matt. 2:1-11) (Syyskuu 2020).

Joulu Ennen ja Nyt – Ilo, välinpitämättömyys, vihamielisyys. (Matt. 2:1-11) (Syyskuu 2020).

vihamielinen työympäristö on työpaikka, jossa sukupuoleen, rotuun, kansallisuuteen, uskontoon, vammaisuuteen, sukupuoliseen suuntautumiseen, ikään tai muuhun oikeudellisesti suojattuun ominaisuuteen perustuvat epätoivottavat kommentit tai käyttäytyminen kohtuuttomasti häiritsevät työntekijän työtehtäviä tai aiheuttavat pelottavia tai loukkaavia työympäristöä häiritsevälle työntekijälle.

Työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelu parantaa työntekijän turvallisuutta, terveyttä ja työkykyä. Tavoitteena on ehkäistä työtapaturmia, terveyshaittoja, sairauksia ja vammoja. Työterveyslaki määrittelee työnantajan, muiden työturvallisuuteen vaikuttavien henkilöiden ja työntekijöiden velvollisuudet.

Tulossa syksyllä 2020: Hiilineutraalin rakennuksen määritelmä

Pieniä tekoja työyhteisön ilmapiirin eteen on hyvä tehdä ennen kuin mitään ongelmia on ilmassa. Omasta työstä huolehtiminen ja toisten työn huomiointi sekä kohteliaisuus, kiinnostuneisuus, tasapuolisuus, sovitut palautekäytännöt ja avoimuus ovat hyvän työilmapiirin perusta.