Työsuojeluvaltuutetun vastuu

Työsuojeluvaltuutetun vastuu

Työturvallisuus on yhteinen asia työpaikoilla

Työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetuilla on työsuojelun valvontalain perusteella oikeus saada koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista yhteistoimintatehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista. Koulutuksesta ei saa aiheutua koulutettavalle kustannuksia eikä ansion menetyksiä.

Vastuut työsuojelussa - Oikeuden päätökset

Vastuut työsuojelussa – Oikeuden päätökset

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinta

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinta

Työsuojeluvaltuutettujen valintaan ja tehtäviin liittyvistä asioista säädetään niin kutsutussa valvontalaissa. Monen alan työehtosopimuksessa on sovittu tarkentavia linjauksia työsuojeluvaltuutetuista.

Työelämän muutos nostaa tuntosarvet pystyyn

Työelämän muutos nostaa tuntosarvet pystyyn

Epäasiallisen kohtelun ja työpaikkakiusaamisen ehkäisemisessä, siihen puuttumisessa ja tilanteiden selvittämisessä tarvitaan kaikkien toimijoiden aktiivista yhteistyötä. Kiusaamisen ehkäisyssä ja hallinnassa on tärkeää, että kunkin toimijan rooli ja vastuut ovat kaikille selkeät.

Työsuojelupäällikön on oltava utelias ja motivoitunut

Keskeisenä tavoitteena on edistää ja ylläpitää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työstä terveydelle aiheutuvia vaaroja ja haittoja. Valvonnan avulla varmistetaan myös työelämän pelisääntöjen toteutuminen työpaikoilla.

Välitöntä ja välillistä työsuojelun yhteistoimintaa

Välitöntä ja välillistä työsuojelun yhteistoimintaa

Tässä laissa säädetään menettelystä työsuojeluviranomaisen valvoessa työsuojelua koskevien säännösten noudattamista sekä työnantajan ja työntekijöiden välisestä työsuojelun yhteistoiminnasta työpaikalla.

TYÖYMPÄRISTÖ: Vuokralaisuus ei vapauta vastuusta

TYÖYMPÄRISTÖ: Vuokralaisuus ei vapauta vastuusta

Työnantaja on aina vastuussa työntekijöidensä työsuojelusta. Työnantaja vastaa siitä, että työpaikka on turvallinen eikä työntekijöille aiheudu hengen tai terveyden menettämisen vaaraa. Tätä vastuuta ei voi siirtää kiinteistön omistajalle.

Työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma

Työnantaja voi antaa työturvallisuusvastuuta sisältäviä tehtäviä vain sellaiselle henkilölle, jonka työnantaja asettaa sijaansa ja joka käyttää työnantajalle kuuluvaa työn johto- ja valvontaoikeutta. Työnantaja ei voi osaksikaan siirtää sille kuuluvaa työturvallisuusvastuuta työntekijäasemassa olevalle henkilölle, esim. kärkimiehelle tai tiimin vetäjälle. Vastuuta ei voida myöskään siirtää työntekijäasemassa olevien henkilöiden muodostamalle kollektiiville, kuten työryhmälle tai tiimille.

Moni ei tiedä, että työpaikan johdolla on korostettu vastuu työsuojelusta – piittaamattomuus saattaa käydä kalliiksi

Työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen välittömästi vaikuttavat asiat käsitellään asianomaisen esimiehen ja työntekijän kesken. Työsuojeluvaltuutetulla tai työsuojeluasiamiehellä on oikeus osallistua asian käsittelyyn.