Työsuojeluvaltuutettu laki

Työsuojeluvaltuutettu laki

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinta

Tässä laissa säädetään menettelystä työsuojeluviranomaisen valvoessa työsuojelua koskevien säännösten noudattamista sekä työnantajan ja työntekijöiden välisestä työsuojelun yhteistoiminnasta työpaikalla.

Työturvallisuus on yhteinen asia työpaikoilla

Työturvallisuus on yhteinen asia työpaikoilla

Työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetuilla on työsuojelun valvontalain perusteella oikeus saada koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista yhteistoimintatehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista. Koulutuksesta ei saa aiheutua koulutettavalle kustannuksia eikä ansion menetyksiä.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Työntekijöiden on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua, jos työpaikalla säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työntekijää. Jos työntekijöiden määrä on pienempi on valtuutettujen valitseminen vapaaehtoista.

3.2 Työsuojelupäällikkö ja työnantajan edustajat

3.2 Työsuojelupäällikkö ja työnantajan edustajat

Työsuojelupäällikön tulee olla työpaikan ja työn luonne sekä työpaikan laajuus huomioon ottaen riittävän pätevä ja hänellä on oltava riittävän hyvä perehtyneisyys työsuojelusäännöksiin ja työpaikan olosuhteisiin sekä muutoinkin asianmukaiset edellytykset 26 §:ssä tarkoitettujen asioiden käsittelyyn ja yhteistoiminnan järjestämiseen.

Työelämän muutos nostaa tuntosarvet pystyyn

Työelämän muutos nostaa tuntosarvet pystyyn

Työsuojeluvaravaltuutettu hoitaa valtuutetun tehtäviä varsinaisen ollessa estyneenä. Työsuojeluvaltuutetun on ilmoitettava työnantajalle estymisestään ja tehtävän siirrosta varavaltuutetulle.

Työolojen parantuminen näkyy tuottavuudessa ja sairauspoissaoloissa

Työolojen parantuminen näkyy tuottavuudessa ja sairauspoissaoloissa

Lain mukaan yhteisen työpaikan yhteistoimintaosapuolina ovat pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja tai tämän edustaja ja pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan palveluksessa oleva työsuojeluvaltuutettu.

Työsuojeluvaltuutettu ja irtisanomissuoja

Työsuojeluvaltuutettu ja irtisanomissuoja

Työehtosopimuksen perusteella valittu luottamusmies ja luottamusvaltuutettu voidaan irtisanoa tuotannollisin ja taloudellisin syin vain poikkeuksellisesti. Tämän niin sanottu korotettu irtisanomissuoja ulottuu myös työsuojeluvaltuutettuun.

Edustuksellinen yhteistoiminta on asiantuntijatukea

Sujuva työsuojelutoiminta on yhdessä tekemistä. Työsuojelun yhteistoiminta edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta sekä helpottaa työntekijöiden osallistumista ja vaikuttamista työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin asioihin.

Yhteistoimintalain soveltamisala ja sen osapuolet

Jotta yt-lakiin perustuva neuvotteluvelvoite voisi ylipäätänsä syntyä, täytyy työnantajan olla lain soveltamispiirissä. Yt-lakia sovelletaan vain, jos yrityksen työsuhteessaolevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 20. Osa lain määräyksistä koskee lisäksi ainoastaan sellaisia työnantajia, joiden palveluksessa työskentelee työsuhteisesti vähintään 30 henkilöä.