Työsuojelulaki työnantajan velvollisuudet

Työsuojelulaki työnantajan velvollisuudet

Työnjohto-oikeus, yksityisyyden suoja ja varoitus – Ingressi

Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.

Vastuut työsuojelussa - Oikeuden päätökset

Vastuut työsuojelussa – Oikeuden päätökset

Työnantajalla on velvollisuus tarkkailla työympäristöä, tunnistaa ja arvioida työhön liittyvät vaarat ja toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet sekä tarkkailla toimien vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Tarvittaessa on ryhdyttävä lisätoimiin. Työnantajan pitää myös perehdyttää työntekijänsä työpaikan oloihin ja oikeisiin työmenetelmiin sekä turvallisuusohjeisiin.

Lait ja sopimukset säätelevät työsuojelua

Lait ja sopimukset säätelevät työsuojelua

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma

Työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelu parantaa työntekijän turvallisuutta, terveyttä ja työkykyä. Tavoitteena on ehkäistä työtapaturmia, terveyshaittoja, sairauksia ja vammoja. Työterveyslaki määrittelee työnantajan, muiden työturvallisuuteen vaikuttavien henkilöiden ja työntekijöiden velvollisuudet.

Tärkeimpiä työturvallisuuteen liittyviä lakisääteisiä velvollisuuksia

Tärkeimpiä työturvallisuuteen liittyviä lakisääteisiä velvollisuuksia

Työnantajalla on velvollisuus selvittää ja arvioida työn vaarat (esimerkiksi tapaturma- ja kemikaalivaarat, meluhaitat) ja vähentää niitä tarvittaessa. Työntekijöiden kemikaalialtistumisen arvioimiseen saatetaan tarvita asiantuntijan apua.

Työsuojelun valvonta ja työpaikan työsuojelu­yhteistoiminta

Työsuojelun valvonta ja työpaikan työsuojelu­yhteistoiminta

Työnantajan velvollisuus on järjestää työntekijöilleen työterveyshuolto, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden terveyttä ja työkykyä.

Osa työnantajista laiminlyö vakavien työtapaturmien ilmoittamisen

Osa työnantajista laiminlyö vakavien työtapaturmien ilmoittamisen

Työnantajan on parannettava työolosuhteita ja estää vaara- ja haittatekijöiden syntyminen joko poistamalla vaara- ja haittatekijät tai korvattava ne vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla menetelmillä. Yleisesti työturvallisuuteen vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen suojainten käyttöönottoa (Työturvallisuuslaki 738, 8§). Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön erikseen säädetyt vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet (Työturvallisuuslaki 738/2002, 15§ ja VNp 1407/1993).

Työhyvinvointi, työsuojelu ja työelämän kehittäminen

Työnantajan velvollisuutena on järjestää sekä työ että fyysinen ja psyykkinen työympäristö työntekijälle turvalliseksi ja terveelliseksi. Toiminnan perustana on riskinarviointi. Se tekee näkyväksi työturvallisuuden kehittämiskohteet ja tärkeysjärjestyksen.

Työnantajalla yleinen vastuu työturvallisuudesta

Jos vaarojen ja haittojen poistaminen ei ole mahdollista, on työnantajan arvioitava niiden merkitys työntekijän turvallisuuden ja terveyden kannalta. Työnantaja arvioi työn terveysriskit yhdessä työterveyshuollon asiantuntijoiden kanssa.