Työsuojelu laki

Työsuojelu laki

Toiminta – Ajantasainen työsuojelulainsäändäntö

Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.

Lait ja sopimukset säätelevät työsuojelua

Lait ja sopimukset säätelevät työsuojelua

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöt – työsuojelupäälliköt, työsuojeluvaltuutetut, varavaltuutetut, asiamiehet ja toimikuntien jäsenet – osallistuvat asiantuntijoina työpaikkansa työturvallisuusasioiden käsittelyyn.

Työelämän muutos nostaa tuntosarvet pystyyn

Työelämän muutos nostaa tuntosarvet pystyyn

ReadSpeaker on globaali puheteknologian asiantuntija, joka tarjoaa useita kymmeniä kieliä ja luonnollisenkaltaisia ääniä. Yhtiö tuottaa luonnollisimmat synteettiset äänet markkinoilla käyttämällä alan johtavaa ReadSpeaker ja VoiceText -teknologiaa hyödyntäen seuraavan sukupolven syväoppimisteknologiaa (Deep Neural Network). ReadSpeaker on osa HOYAn Memory Disk -jaostoa ja yrityksellä on tuhansia asiakkaita ja miljoonia käyttäjiä 65 maassa.

Työsuojelun valvonta ja työpaikan työsuojelu­yhteistoiminta

Työsuojelun valvonta ja työpaikan työsuojelu­yhteistoiminta

Työnantajan velvollisuus on järjestää työntekijöilleen työterveyshuolto, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden terveyttä ja työkykyä.

Välitöntä ja välillistä työsuojelun yhteistoimintaa

Välitöntä ja välillistä työsuojelun yhteistoimintaa

Työsuojelun yhteistoiminta on välitöntä ja edustuksellista. Välitöntä työsuojelun yhteistoimintaa ovat muun muassa työpaikkakokoukset, kehityskeskustelut ja työyhteisön arjessa käytävät keskustelut työstä ja työn pulmista.

Työturvallisuus on yhteinen asia työpaikoilla

Työturvallisuus on yhteinen asia työpaikoilla

Tärkeimpiä työsuojelusäädöksiä ja -normeja ovat työsopimuslaki, työturvallisuuslaki, valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta, laki nuorista työntekijöistä, työaikalaki, vuosilomalaki, laki ja asetus työsuojelun hallinnosta, laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta, lukuisat valtioneuvoston asetukset sekä työehtosopimuksien, yleissopimuksen ja yhteistoimintasopimuksen työsuojelumääräykset.

Työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma

Työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelu parantaa työntekijän turvallisuutta, terveyttä ja työkykyä. Tavoitteena on ehkäistä työtapaturmia, terveyshaittoja, sairauksia ja vammoja. Työterveyslaki määrittelee työnantajan, muiden työturvallisuuteen vaikuttavien henkilöiden ja työntekijöiden velvollisuudet.

Tärkeimmät työsuojelutoimintaa ohjaavat lait ovat:

Työnantaja vastaa siitä, että työntekijät pysyvät työtehtävissään sekä fyysisesti että psyykkisesti terveinä. Työnantajan ja työntekijöiden on toimittava työpaikalla yhteistyössä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa. 

Päihdesuosituksesta tukea alkoholiongelmien hoitoon

Työsuojelulla pyritään varmistamaan kaikin tavoin turvallinen ja terveellinen työskentely työpaikoilla. Työsuojelua koskevia säädöksiä on työturvallisuuslaissa, työsuojelun valvontalaissa ja työterveyshuoltolaissa. Lisäksi työmarkkinajärjestöt ovat tehneet työsuojelua sääteleviä sopimuksia.