Työsuojelu english

Työsuojelu english

Englanninkielinen Tyosuojelu.fi-sivusto julkaistu

Laajin kieliversio on tehty Työsuhde-palvelualueesta. Myös neljän muun palvelualueen sisältöä on julkaistu englanniksi. Palvelualueet ovat Työolot, Työterveys ja -tapaturmat, Harmaa talous ja Tietoa meistä.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Työturvallisuus (työterveyshuolto ja työsuojelu)

Työturvallisuus (työterveyshuolto ja työsuojelu)

Toimintaa ohjaa työturvallisuuslainsäädäntö. Työturvallisuus rakentuu tavoitteellisen toimintaohjelman avulla, johon sisältyvät konkreettiset toimenpiteet työnteon terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi.

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home

Search for an expression in any language pair… Dictionary Home

Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.

Osa työnantajista laiminlyö vakavien työtapaturmien ilmoittamisen

Osa työnantajista laiminlyö vakavien työtapaturmien ilmoittamisen

Tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja taata jokaiselle mahdollisuudet vaikuttaa työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn. Työsuojelun yhteistoimintaorganisaatio on työnantajan apuna toimiva asiantuntijaelin.

Päihdesuosituksesta tukea alkoholiongelmien hoitoon

Päihdesuosituksesta tukea alkoholiongelmien hoitoon

Työsuojeluhenkilörekisterin tietoja käytetään Työturvallisuuskeskuksessa työsuojelutiedon välittämiseen ja työsuojelukoulutusten järjestämiseen. Työturvallisuuskeskus voi luovuttaa tietoja myös muille työsuojelukoulutusta järjestäville tahoille vastaavaan tarkoitukseen.

AMKoodari - koulutuksella koodaavampaa Suomea

AMKoodari – koulutuksella koodaavampaa Suomea

Työsuojeluvaltuutettu toimii yhteistyössä eri henkilöstöryhmien välillä. Työsuojeluvaltuutettu on mukana kehittämässä työturvallisuutta, puuttuu turvattomaan työympäristöön ja ratkoo työturvallisuuteen liittyviä ristiriitatilanteita työmailla ja työpaikoilla. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus osallistua Rakennusliiton järjestämään työsuojelukoulutukseen.

Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa (131/72), uusi nimi (29/87), muutos (510/93)

Työpaikkojen työsuojeluvaltuutetut yhdessä työpaikan muun työsuojeluhenkilöstön ja henkilöstöedustajien kanssa kehittävät asiantuntijoina työsuojelua. Näin varmistetaan turvallinen ja terveellinen työskentely-ympäristö ja hyvä työkyky koko henkilöstölle.

Hyödyllistä tietoa ja tutkimuksia työturvallisuudesta:

Teattereiden työsuojelu on moninainen kokonaisuus, joka sisältää useita erilaisia osa-alueita. Teattereissa eteen tulee kysymyksiä esimerkiksi palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käsittelystä, meluvaaroista, teknisistä turvallisuusratkaisuista, kemikaaliturvallisuudesta, työn kuormittavuudesta ja työhyvinvoinnista. Teattereissa on myös jatkuva tarve tapaturmariskien ja vaarojen tunnistamiselle ja kartoittamiselle uusien produktioiden myötä.