Työsopimuslaki

Työsopimuslaki

Työsopimuslaki: työnantaja, muista ainakin nämä asiat

Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi.

1 Työoikeuden oikeudenala ja keskeiset oikeuslähteet

1 Työoikeuden oikeudenala ja keskeiset oikeuslähteet

Työelämää säätelevät useat eri lait. Työlainsäädännön keskeisin laki on työsopimuslaki. Se määrittelee työntekijän ja työnantajan yleiset velvollisuudet. Laissa on määräyksiä muun muassa työehtosopimusten sitovuudesta, työsuhteen määräaikaisuudesta, palkanmaksusta, koeajasta, syrjintäkiellosta ja työsopimuksen irtisanomisesta.

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Työnantaja saa poiketa vuosiloma- ja työaikalaista koronatilanteessa

Työnantaja saa poiketa vuosiloma- ja työaikalaista koronatilanteessa

Työsopimuslain mukaan työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Lainkohta asettaa työnantajalle velvollisuuden työntekijöiden tasapuolisesta kohtelusta. Tasapuolisessa kohtelussa ei ole vielä varsinaisesti kyse syrjintäkiellosta, koska se ei edellytä minkään syrjintäperusteen olemassaoloa. Se kuitenkin asettaa työnantajalle velvoitteen toimia johdonmukaisesti työntekijöitään kohtaan.

Yt- ja työsopimuslain väliaikaisille muutoksille jatkoa yksityisellä sektorilla

Yt- ja työsopimuslain väliaikaisille muutoksille jatkoa yksityisellä sektorilla

Yt- ja työsopimuslain väliaikaiset muutokset jatkuvat yksityisellä sektorilla heinäkuun alusta aina vuoden 2020 loppuun saakka. Muutokset koskevat yt-menettelyn neuvotteluaikoja, lomautusilmoitusaikoja, takaisinottoelveollisuutta, määräaikaisten irtisanomista sekä työsuhteen päättämistä koeaikana.  

Kokonaiskorvauksen erittelyvelvollisuus sopimustilanteissa

Kokonaiskorvauksen erittelyvelvollisuus sopimustilanteissa

Lue työsopimus huolellisesti ennen allekirjoittamista ja kysy työnantajalta, mikäli et ymmärrä jotakin sopimuksen kohtaa. Allekirjoituksellasi hyväksyt työsopimuksen ehdot. Työsopimukseen ei kuitenkaan saa kirjata ehtoja, jotka ovat työntekijän suojaksi annetun lainsäädännön tai työehtosopimuksen määräysten vastaisia. Ne voivat myöhemmin osoittautua pätemättömiksi.

Työsopimuslaki uudistuu 1. heinäkuuta 2019 – Työntekijöiden lukumäärän merkitys vahvistuu, kun arvioidaan henkilöperusteisen irtisanomisperusteen riittävyyttä

Työsopimuslaki uudistuu 1. heinäkuuta 2019 – Työntekijöiden lukumäärän merkitys vahvistuu, kun arvioidaan henkilöperusteisen irtisanomisperusteen riittävyyttä

Eduskunnan viime vuonna hyväksymä uusi työsopimuslain muutossäädös astuu voimaan 1. heinäkuuta 2019. Muutoksen myötä henkilöperusteisen irtisanomisperusteen kokonaisarviointia tehtäessä työnantajan henkilöstömäärä on pykälätasolla huomioitu. Kyseinen lisäys ei sinänsä tuo muutoksia vallitsevaan oikeustilaan, mutta se painottaa pienen henkilöstömäärän merkitystä henkilöperusteisia irtisanomisperusteita arvioitaessa.

Lomauttaminen alle 20 työntekijän yrityksissä: Työsopimuslaki ja siihen esitetyt muutokset lomauttamiseen liittyen

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätöstä työntekijän työnteon ja palkanmaksun väliaikaisesta keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. Työntekijä voidaan lomauttaa joko määräajaksi taikka toistaiseksi. Lomauttaminen voi tapahtua keskeyttämällä työnteko kokonaan, lyhentämällä työntekijän säännöllistä työaikaa taikka vähentämällä työpäiviä siinä määrin kuin se on lomauttamisen perusteen kannalta välttämätöntä.

Työntekijästä johtuvat irtisanomisperusteet työnantajan työllistäessä alle 20 työntekijää

Moni muistaa varmasti säännöksen valmisteluvaiheessa käydyt, paikoin kiivaat keskustelut muutoksen puolesta ja vastaan. Alun perinhän Sipilän hallitus ehdotti henkilöperusteisen irtisanomisen kriteereiden keventämistä alle 20 henkilön, sittemmin alle 10 henkilön yrityksissä, mutta palkansaajajärjestöjen vastustuksen vuoksi tarkoista henkilömääristä luovuttiin.