Työsopimuslaki irtisanomisaika

Työsopimuslaki irtisanomisaika

Työsuhteen päättyminen – Työsopimuksen irtisanominen – Irtisanomisajat

Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.

Irtisanouduin – kuinka pitkään minun on vielä tehtävä töitä?

Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomista seuraavasta päivästä lukien. Mikäli noudatetaan esimerkiksi 14 päivän irtisanomisaikaa, ja työntekijä irtisanoo työsuhteensa päättymään kuukauden 1. päivänä, päättyy työsuhde 15. päivänä samaa kuuta.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Ensisijaisesti työsopimus tehdään aina toistaiseksi voimassa olevaksi. Määräaikaiseen työsopimukseen työnantajalla pitää olla perustellut syyt. Syitä voivat olla esimerkiksi työn projektimuotoisuus tai sijaisuus.

Työsopimuksen irtisanominen työnantajan toimesta

Työsopimuksen irtisanominen työnantajan toimesta

Jos työsopimus on tehty määräaikaiseksi, päättyy työsuhde ilman erillistä irtisanomista määräajan päättyessä tai kun sovittu työ valmistuu. Kun määräaikainen työsopimus on tehty viittä vuotta pidemmäksi ajaksi, voidaan työsuhde irtisanoa viiden vuoden kuluttua sopimuksen tekemisestä samoin perustein ja menettelytavoin kuin toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

Määräaikaista työsuhdetta ei voi irtisanoa

Määräaikaista työsuhdetta ei voi irtisanoa

Silloin kun työnantaja asetetaan konkurssiin, sekä työnantaja että työntekijä saavat irtisanoa työsopimuksen päättymään 14 päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Säännöstä sovelletaan myös määräaikaisiin työsuhteisiin. Työsuhteen voi irtisanoa konkurssin perusteella vasta konkurssin alkamisen jälkeen ja työsuhteen irtisanomisen perusteeksi on selkeästi mainittava konkurssi.

Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen sopimus

Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen sopimus

Työsopimus on työelämän perussopimus. Sen tekemisestä on säädetty työsopimuslailla, joka on työelämän peruslaki. Työsopimuslakia sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla tehtävään työhön.

Työsopimuksen irtisanominen tai purkaminen

Työsopimuksen irtisanominen tai purkaminen

Määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa, ellei irtisanomisesta ole sovittu työsopimusta tehtäessä tai asiasta sovita erikseen työsuhteen aikana. Työnantaja voi purkaa määräaikaisen työsopimuksen, jos työntekijä rikkoo tai laiminlyö työsuhdevelvoitettaan olennaisesti.

Suostuin hätäpäissäni irtisanomaan itseni – olisinko voinut toimia toisin?

Työntekijä voi irtisanoutua milloin tahansa toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta irtisanomisaikaa noudattaen. Määräaikaisesta työsuhteesta ei voi irtisanoutua, jos siitä ei ole erikseen sovittu.

Irtisanomissuojaa ja lomautusta koskeva sopimus

Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista työntekijästä johtuvasta tai hänen henkilöönsä liittyvästä syystä, työntekijän irtisanoutumista sekä niitä menettelytapoja, joita noudatetaan irtisanottaessa tai lomautettaessa työntekijöitä taloudellisista tai tuotannollisista syistä. Sopimus ei koske ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa (630/98) tarkoitettuja työsuhteita.