Työnantajan sivukulut 2017

Työnantajan sivukulut 2017

Muutoksia palkan sivukuluihin ja muihin korvauksiin vuonna 2017

Vastaavasti joissakin kohdin työntekijän maksuja on korotettu. Lisäksi muutoksia tulee työtapaturmavakuutusmaksuun ja päivärahoihin sekä ateria- ja kilometrikorvauksiin. Alla on lueteltu keskeisimmät vuoden 2017 alusta voimaan tulevat muuttuneet maksut ja korvaukset.

Sairausvakuutus ja työttömyysturva v. 2017

Sairausvakuutus ja työttömyysturva v. 2017

2017 voimaan astuneessa eläkeuudistuksessa ei kajottu perhe-eläketurvaan, jonka uudistaminen on vielä selvityksen alla. Mikäli perhe-eläketurvaa supistetaan tulevassa uudistuksessa, niin se puolestaan pienentää perhe-eläkemenoa tulevaisuudessa. Nyt perusmaksusta noin 1,8 % käytetään perhe-eläkkeiden kustantamiseen, joten perhe-eläketurvan uudistaminen voi tuoda joustovaraa nykyisen TyEL-perusmaksun sisällä niin, että kokonaismaksua ei tarvitse nostaa.

Työnantajan sosiaali­vakuutusmaksut – työntekijän palkan lakisääteiset sivukulut

Työnantajan sosiaali­vakuutusmaksut – työntekijän palkan lakisääteiset sivukulut

Työnantaja on velvollinen järjestämään ja kustantamaan työntekijälleen eläketurvan Suomessa tehdystä työstä, kun henkilö kuuluu Suomen sosiaaliturvaan sekä niin sanottuna lähetettynä työntekijänä ulkomailla työskenteleville. Työntekijä on velvollinen osallistumaan eläketurvan kustannuksiin työntekijän työeläkevakuutusmaksulla. Yksityisen alan työntekijöiden eläkkeet vakuutetaan Työntekijöiden eläkelain TyEL mukaan, vain merimiehillä on oma eläkevakuutuksensa MEL.

Työntekijän palkkaus ja palkanlaskennan perusteet

Työntekijän palkkaus ja palkanlaskennan perusteet

Alla on esimerkki, jossa lasketaan työnantajan sivukulut 1000 € bruttopalkasta (17–52v työntekijä, tilapäinen työnantaja). Tässä esimerkissä ei ole mukana mahdollisesti työssä sovellettavan yleissitovan työehtosopimuksen tuomia lisiä.

Vuonna 2019 luontoisedut ja palkan sivukulut

Palkansaajien sekä yrittäjien sairausvakuutusmaksun päivärahamaksu osuus on 1,54 prosenttia palkasta tai työtulosta, jos se ylittää 14 282 euroa. Päivärahamaksu on 0,00 prosenttia, jos palkka- tai työtulon yhteismäärä jää tämän alle.

Onko teidän firmassa henkilöstörahasto? Tämän takia se on parempi tapa palkita kuin pelkkä bonus

Onko teidän firmassa henkilöstörahasto? Tämän takia se on parempi tapa palkita kuin pelkkä bonus

Pääsäännön mukaan vahinko on korvattava täysimääräisesti. Näin ollen tapauskohtaisen selvityksen perusteella kuljettajan palkka tulee korvata aiheutuneen vahingon määräisenä. Tässä tapauksessa työntekijälle maksetun palkan ohella korvattavaa vahinkoa ovat myös työnantajan suorittamat ns. palkan sivukulut.

Onko väite Ruotsin työeläkemaksun edullisuudesta myytti?

Onko väite Ruotsin työeläkemaksun edullisuudesta myytti?

Alla oleva kuvio 1. vastaa yleistä mielikuvaa naapurimaamme työeläkemaksujen edullisuudesta. Ruotsissa työnantajalta ja työntekijältä perittävä eläkemaksu näyttää olevan selvästi meidän TyEL-maksua matalampi. Kyseinen kuvio sisältää kuitenkin kaksi väärinkäsitystä, joiden oikaiseminen muuttaa kokonaiskuvaa merkittävästi.

Täytyykö TyEL-maksu maksaa päivän kestävästä työstä?

Kesätyöseteli on myös mahdollista käyttää kesäyrittäjyyteen, kun yritys perustetaan Kajaanin  4H-yhdistyksen  kautta.  Lisäksi  edellytetään  Kajaanin  4H-yhdistyksen järjestämän  Yrittäjäkoulutuksen  suorittamista.  Kesätyöseteli  maksetaan  ko. yhdistykselle, joka välittää sen yrityksen perustaneelle nuorelle.

Työ- ja virkaehtosopimuksia jatketaan vuodella

Muutosturvan parannukset koskevat tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottuja työntekijöitä, joilla on vähintään viiden vuoden työsuhde työnantajaan. Ne velvoittavat työnantajia, joilla on vähintään 30 työntekijää.