Työmarkkinatuki 2018

Työmarkkinatuki 2018

Etuuden kuvaus 2018: Tilasto Kelan työttömyysturvasta

Työttömien toimeentulo turvataan työttömyyspäivärahalla ja työmarkkinatuella. Työttömyyspäiväraha maksetaan Kelasta peruspäivärahana tai työttömyyskassasta ansiopäivärahana. Kela maksaa työmarkkinatuen. Tässä myös liikkuvuusavustus ja vuorottelukorvaus luetaan osaksi työttömyysturvaa.

Näin aktiivimalli iskee yli 100 000 suomalaiseen: Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki pienenevät 32,40 euroa kuukaudessa

Näin aktiivimalli iskee yli 100 000 suomalaiseen: Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki pienenevät 32,40 euroa kuukaudessa

Raporteissa on nyt mahdollista eritellä 300-499 päivää ja yli 1000 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneiden osuus. Erittely on tar-peen, koska kunnan rahoitusosuus 300-499 päivää työmarkkinatukea saaneista on 50 % ja 1000 päivää ja yli työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneiden osalta kunnan rahoitusosuus työmarkkinatuesta nousee 50%sta 70%iin.

Näin aktiivimalli iskee yli 100 000 suomalaiseen: Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki pienenevät 32,40 euroa kuukaudessa

Näin aktiivimalli iskee yli 100 000 suomalaiseen: Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki pienenevät 32,40 euroa kuukaudessa

Laskimme, kuinka paljon peruspäivärahalla tai työmarkkinatuella oleva henkilö menettää euroissa huhtikuun alusta alkaen, jos ei ole onnistunut täyttämään aktiivimallin aktiivisuusehtoa tammi–maaliskuussa.

Laki yrittäjien oikeudesta väliaikaiseen työttömyysturvaan tulee voimaan 8.4.2020

Laki yrittäjien oikeudesta väliaikaiseen työttömyysturvaan tulee voimaan 8.4.2020

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.

Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki v. 2018

Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki v. 2018

Eläketuki on määrältään täyden takuueläkkeen suuruinen eli 775,27 euroa kuukaudessa vuoden 2018 tasossa. Eläketuen saajalta ei edellytetä työnhakijana olemista ja työnhaun pitämistä voimassa, eikä työstä saatava tulo vaikuta oikeuteen saada eläketukea. Eläketuki eroaa siten sekä määrältään että edellytyksiltään työmarkkinatuesta, joka on keskimäärin 697 euroa kuukaudessa ja joka edellyttää työnhakijana olemista työttömyysturvalaissa (1290/2002) edellytetyllä tavalla.

Peruspäiväraha, ansiosidonnainen vai työmarkkinatuki? Lue, miten työttömän etuudet toimivat

Peruspäiväraha, ansiosidonnainen vai työmarkkinatuki? Lue, miten työttömän etuudet toimivat

Pitkään jatkuneen talouden taantuman jälkeen työllisyysaste lähti nousuun vuodesta 2016 alkaen. Työvoimatutkimukseen perustuva työllisyysaste kuutoskaupungeissa oli 71,8 prosenttia vuonna 2018. Työllisyysaste nousi edellisvuodesta 1,7 prosenttiyksikköä. Työvoimatutkimus on Tilastokeskuksen tuottama haastatteluihin perustuva otostutkimus, joka on rekisteritietoihin perustuvaa työssäkäyntitilastoa tuoreempi.

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja yrittäjien työmarkkinatuesta

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja yrittäjien työmarkkinatuesta

Huhtikuun 2019 alusta lukien muun muassa ammattiliiton sekä sen perustaman säätiön tai yhdistyksen järjestämä työllistymistä tukeva toiminta voi kerryttää aktiivimallin mukaista aktiivisuutta. Muita hyväksyttäviä toiminnan järjestäjiä ovat esimerkiksi kunnat, kuntayhtymät, Työttömien Keskusjärjestö ja sen jäsenyhdistykset, ammattijärjestöt sekä julkista rahoitusta saavat rekisteröidyt yhdistykset.

Työttömyysetuuksia haetaan työttömyyskassalta ja Kelalta

Keskimäärin tuensaajien määrä on kasvanut vuoden 2019 alkupuoliskolla (tammi-kesäkuu) 0,6 prosentilla vuoden takaisesta. Kaupungin maksama osuus tuen saajille on sen sijaan pienentynyt 0,6 prosentilla. 

Toiminnassa ja taloudessa tapahtuneet olennaiset muutokset

Kokonaistyöttömyys on kääntynyt laskuun jo vuonna 2016 ja pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt merkittävästi Jyväskylässä vuonna 2018.  Joulukuussa työttömyysprosentti oli 12,9%, joka on 1,2% alhaisempi kuin vuonna 2017 ja 4,5 % alhaisempi kuin vuonna 2016. Työmarkkinatuen kuntaosuuden aleneminen on kuitenkin hidasta, kasvu on taittunut, mutta yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä ei juurikaan vähene. Työmarkkinatuen kuntaosuuden vuosimuutos on ollut -10,8 %.