Työehtosopimus hyvityssakko

Työehtosopimus hyvityssakko

Työehtosopimuksen noudattamatta jättäminen

Työehtosopimus tämän lain tarkoittamassa mielessä on sopimus, jonka yksi tai useampi työnantaja taikka rekisteröity työnantajain yhdistys tekee yhden tahi useamman rekisteröidyn työntekijäin yhdistyksen kanssa ehdoista, joita työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten on noudatettava.

Hyvityssakko työrauhavelvollisuuden rikkojalle

Hyvityssakko työrauhavelvollisuuden rikkojalle

Hyvityssakko voidaan määrätä erikseen jokaisesta erillisestä kielletystä työtaistelutoimenpiteestä. Hyvityssakon suuruus määräytyy lähtökohtaisesti sen mukaan, kuinka suuri vahinko siitä on aiheutunut, eli hyvityssakko on sitä suurempi, mitä enemmän vahinkoa on aiheutettu. Lisäksi hyvityssakon suuruutta arvioitaessa tulee huomioida työtaistelutoimenpiteen suorittaneen osapuolen syyllisyyden määrä, johon puolestaan vaikuttavat muun muassa rikkomuksen törkeys, laajuus ja kestoaika. Työtuomioistuin on velvollinen selvittämään kaikki tapaukseen vaikuttavat tekijät.

Työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu

Työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu

Jos työsopimus on joiltakin osiltaan ristiriidassa työsuhteessa sovellettavan alan työehtosopimuksen kanssa, on työsopimus näiltä osiltaan mitätön. Noudatettaviksi tulevat niiden sijaan työehtosopimuksen vastaavat määräykset.

41.2 Yhden korvauksen periaate ja korvauksen suhde hyvityssakkoon

41.2 Yhden korvauksen periaate ja korvauksen suhde hyvityssakkoon

Jos työsopimus on purettu tai sitä on käsitelty purkautuneena työehtosopimuksen mukaisten perusteiden vastaisesti, irtisanomisajan menetyksestä syntynyt vahinko on korvattava tämän sopimuksen kohdan 38.2  1. kappaleen mukaisesti.

This item appears in the following Collection(s)

This item appears in the following Collection(s)

Työoikeudessa yleisesti noudatettava periaate, jota käytetään ratkaistaessa samaan ajankohtaan vaikuttavien syiden ja tapahtumien (esimerkiksi poissaoloperusteiden) keskinäistä etusijaa.  Ratkaisevaa on se, mikä poissaoloperuste on syntynyt ensin tai mistä on tehty ilmoitus/sopimus/päätös aiemmin.

Työtuomioistuin: Lomarahan pihtaamisesta sakkoa työnantajalle 6 000 euroa

Työtuomioistuin: Lomarahan pihtaamisesta sakkoa työnantajalle 6 000 euroa

Jäsenen lomarahaa ja odotusajan palkkaa koskeva suorituskanne on vireillä käräjäoikeudessa. Työtuomioistuin käsittelee suorituskanteita eli sellaisia kanteita, joissa vaaditaan rahaa maksuun vain silloin, kun samalla ratkaistaan liittojen välisiä erimielisyyksiä työehtosopimusten tulkinnasta.

Ilman yleissitovuutta työehdot voisivat mennä villiksi

Ilman yleissitovuutta työehdot voisivat mennä villiksi

Työtuomioistuin katsoo 8.2.2017 antamassaan tuomiossa (nro 22), että työtaistelun syynä ovat olleet Kangasalan kunnan aiemmat leikkaukset opetustoimessa ja opetusryhmien koot. Työtaistelun tarkoituksena oli vastustaa Kangasalan kunnan henkilöstöpolitiikkaa ja säästötoimenpiteitä.

Valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta

Työ- ja virkaehtosopimusten voimassa ollessa järjestöt eivät saa ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin, jotka kohdistuvat virka- tai työehtosopimuksen määräyksiin. Viranhaltijoita sitoo myös pysyvä työrauhavelvollisuus. Laittomalla työtaistelulla uhkaaminen on itsenäinen työtaistelutoimenpide.

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Työehtosopimus (TES) on sopimus, jonka yksi tai useampi työnantaja taikka rekisteröity työnantajien yhdistys tekee yhden tai useamman rekisteröidyn työntekijöiden yhdistyksen kanssa ehdoista, joita työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten on noudatettava. Työehtosopimuksella pyritään takaamaan työrauha ja työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu. Työehtosopimuksessa säädellään alalla noudatettavista keskeisistä työsuhteen ehdoista, kuten esimerkiksi palkkauksesta.