Työajan noudattaminen

Työajan noudattaminen

Työajan enimmäismäärä tasoittumisjakson aikana ja vuositasolla

Työaikalain tarkoittamalla säännöllisellä työajalla tarkoitetaan työntekijän vuorokautista ja viikoittaista työaikaa. Vuorokautena ja viikkona noudatetaan kalenterivuorokautta ja -viikkoa, jollei toisin sovita.

Uusi työaikalaki tuli voimaan – keihin sitä sovelletaan?

Uusi työaikalaki tuli voimaan – keihin sitä sovelletaan?

Työaikaa on se aika, jolloin työtä tehdään tai jolloin työntekijä on työpaikalla työnantajansa käytettävissä. Jos työntekijällä on oikeus ruokatauollaan poistua työpaikaltaan, ei taukoon kuluvaa aikaa katsota työajaksi.

Työntekijän henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet

Työntekijän henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet

Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään.

Työajasta sopiminen kun työaikalakia ei sovelleta

Työajasta sopiminen kun työaikalakia ei sovelleta

Tätä lakia ei sovelleta työhön, jossa noudatettavasta työajasta säädetään erikseen. Tätä lakia ei sovelleta myöskään työntekijöihin, joille on 34 §:ssä tarkoitetulla valtakunnallisella työehtosopimuksella kokonaisuutena arvioiden turvattu tämän lain lepoaikoja ja enimmäistyöaikaa vastaava suoja, jos kyse on:

Seuraavat tilanteet eivät pääsääntöisesti ole kiusaamista:

Seuraavat tilanteet eivät pääsääntöisesti ole kiusaamista:

Työaikalain soveltamisesta poikkeaminen perustuu jatkossa niin kutsuttuun työaika-autonomian käsitteeseen. Työntekijän työaika-autonomia tarkoittaa sitä, että työntekijän työaikaa ei ennalta määritellä eikä hänen työajan käyttöään valvota, ja näin ollen työntekijä voi itse päättää työajastaan. Työaika-autonomiaa arvioitaessa merkityksellistä on työntekijän tosiasialliset mahdollisuudet vaikuttaa työaikansa pituuteen ja sijoitteluun.

Työaika – näin työnantaja saa teettää sinulla töitä

Työaika – näin työnantaja saa teettää sinulla töitä

Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Työsopimuksen tekeminen kirjallisesti kannattaa, jotta työn tekemisen ehdot ovat sekä työnantajalle että työntekijälle selvät.

9 § Työaika työaikalain 5 §:n mukaisessa päivätyössä ja kaksivuorotyössä

9 § Työaika työaikalain 5 §:n mukaisessa päivätyössä ja kaksivuorotyössä

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimikunta ja sen alainen asuntotuotantotoimisto vastaavat niiltä tilatun kaupungin oman asuntotuotannon ja korjausrakentamisen johtamisesta, valvomisesta, kehittämisestä ja rakennuttamisesta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

Kuinka löytää työ- ja yksityiselämän tasapaino kotitoimistossa

Kun työaika on yli kuusi tuntia vuorokaudessa, on työntekijälle annettava työaikalain mukaan ruokatunti. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia lyhyemmästäkin lepoajasta. Mikäli työntekijä saa poistua tauon aikana työpaikalta, lepoaikaa ei lueta työaikaan.

Vähimmäistyöajan on vastattava todellista työvoimantarvetta

Liukuvaa työaikaa käyttöönotettaessa tulee sopia ainakin kiinteästä työajasta, työajan vuorokautisesta liukumarajasta, lepoaikojen sijoittamisesta sekä säännöllisen työajan ylitysten ja alitusten enimmäiskertymästä.