Työaikalaki 2018

Työaikalaki 2018

Uusi työaikalaki hyväksyttiin – mitkä asiat muuttuvat?

Liukuvaan työaikajärjestelyyn ehdotetut muutokset lisäävät työntekijöiden työaikajoustoja. Ehdotuksella lavennettaisiin lisäksi työnantajan ja työntekijän oikeutta sopia keskimääräisen työajan järjestelyistä. Jaksotyön ja säännöllisesti teetettävän yötyön käyttöalaa koskevaa säännöstä ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että se vastaisi paremmin työmarkkinoiden tarpeita. Lakiin ehdotetaan otettavaksi työaikadirektiiviin perustuvat enimmäistyöaikaa ja vähimmäislepoaikoja koskevat säännökset.

9 § Työaika työaikalain 6 §:n mukaisessa päivätyössä ja kaksivuorotyössä

9 § Työaika työaikalain 6 §:n mukaisessa päivätyössä ja kaksivuorotyössä

Sen lisäksi, mitä työaikalaissa ja muissa tämän sopimuksen piiriin kuuluvien työntekijäin työaikaa rajoittavissa laeissa on säädetty, työaikojen suhteen noudatetaan tähän sopimukseen sisältyviä määräyksiä.

Vaihteleva työaika eli nollatuntisopimus – lait voimaan 1.6.2018

Vaihteleva työaika eli nollatuntisopimus – lait voimaan 1.6.2018

Mikäli työnantaja katsoo neuvottelujen jälkeen, ettei työvoiman tarve ole muuttunut, hänen tulee antaa työntekijälle kirjalliset perusteet, millä tavoin työaikaehdon voidaan katsoa yhä vastaavan työnantajan työvoiman tarvetta. Mikäli työnantaja laiminlyö kirjallisten perusteiden antamisen, työntekijä voisi kääntyä työsuojeluviranomaisen puoleen, joka voi antaa työnantajalle toimintaohjeen tai kehotuksen lainvastaisen toiminnan korjaamiseksi. Työsuojeluviranomainen voi asettaa myös uhkasakon velvollisuuden tehosteeksi.

2.    Työaikapankki kaikkien työpaikkojen käyttöön

2.    Työaikapankki kaikkien työpaikkojen käyttöön

Johtajat ja johtamistehtäviin rinnastuvia tehtäviä hoitavat työntekijät jäisivät jatkossakin lain ulkopuolelle. Lisäedellytyksenä lakiin kirjattaisiin ns. työaika-autonomian kriteeri. Työaika-autonomia tarkoittaa sitä, että työntekijän työaikaa ei määritellä ennalta, työajan käyttöä ei valvota ja työntekijä voi itse päättää työajastaan.

Joustotyöaika ja muita työaikajärjestelyjä

Joustotyöaika ja muita työaikajärjestelyjä

Työaikalain uudistamista koskeva esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle tänä syksynä. Lakiin on tulossa joukko muutoksia, mutta pääperiaatteet vastaavat voimassa olevaa sääntelyä. Uuden lain voimaantulon ajankohta ei ole vielä tiedossa.

Uusi työaikalaki eduskuntaan – tässä viisi merkittävintä muutosta

Uusi työaikalaki eduskuntaan – tässä viisi merkittävintä muutosta

Säännöllisen työajan ylittävää työtä, eli ylityötä kertyy helposti, varsinkin aloittavissa yrityksissä, ja yrityksissä joissa resurssit ovat tiukassa. Tästä on kuitenkin säädelty työaikalaissa, siten että ylityötä voi teettää enintään 138 tuntia neljän kuukauden aikana, ja enintään 250 tuntia kalenterivuodessa. Lisätyö puolestaan tarkoittaa työnantajan pyynnöstä sovitun työajan lisäksi tehtyä työtä, joka ei ylitä säännöllistä työaikaa, esim. ylimääräinen työvuoro.

Liukuva työaika yleis- ja toimistotyöajassa

Liukuva työaika yleis- ja toimistotyöajassa

Työvuoroluetteloa suunniteltaessa otetaan huomioon ennalta tiedetyt, hyväksyttävät poissaolot. Jokainen tällainen poissaolopäivä vähentää työaikaa ko. viikolta 7 tuntia 45 minuuttia. Jos tällainen poissaolo, esimerkiksi vuosiloma, kestää viisi työpäivää, se vähentää ko. viikon työaikaa 38 tuntia 45 minuuttia.

Sopimus työaikapankin käyttämisestä 1.2.2018

Työelämä ja sitä ympäröivä yhteiskunta ovat muuttuneet paljon nykyisin voimassa olevan työaikalain säätämisen jälkeen 1990-luvulla. Työsuhteiden moninaistuminen, uusien työnteon muotojen ilmaantuminen, tekniikan mahdollistamat ratkaisut sekä työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen tarpeet ovat johtaneet tilanteeseen, joihin nykyinen työaikalaki ei kaikilta osin enää pysty vastaamaan. Uuden työaikalain tavoitteena on päivittää nykyinen työaikalaki 2020-luvulle ennakoiden niitä muutoksia, joihin työaikasääntelyn tulee vastata.

Blogi: Työaikapankki tuo joustavuutta ja tukee jaksamista

Työntekijän työaikaa sääntelee työaikalaki. Suurimmalla osalla palkansaajista säännöllinen työaika vuonna 2018 oli 35−40 tuntia viikossa (Tilastokeskus 2018). Mutta entäpä yrittäjillä, millainen on yrittäjän työaika? 24/7/365?