Toimitusjohtaja hallituksen jäsenenä

Toimitusjohtaja hallituksen jäsenenä

Osakeyhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen: Valinnan virheellisyys ja valittavan suostumus

Pelkkä muodollinen tai osittainen toimiminen osakeyhtiön toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä ei ole mahdollista, vaan suostumus tulee antaa kaikkien hallituksen jäsenten tai toimitusjohtajan tehtävien hoitamiseen. Näin ollen myös korvausvastuu määräytyy kaikkien tehtävän hoitamista edellyttävien velvoitteiden täyttämisestä, ei vain suhteessa osittaisten tehtävien hoitamiseen.

Toimitusjohtajan juridisten vastuiden muistilista:

Toimitusjohtajan juridisten vastuiden muistilista:

Kaksoisrooli toimitusjohtajana ja hallitusjäsenenä on kirkastanut Nina Kopolalle ja Christoph Vitzthumille toimivan vuorovaikutuksen merkityksen myös yrityksen ylimmässä johdossa. ”Hyvässä hallituksessa istuu instituutioroolien sijaan ihmisiä, ja toimitusjohtaja kohtaa sen jäsenet omana itsenään.”

Mitä osakeyhtiön hallituksella on tarjota sinulle?

Mitä osakeyhtiön hallituksella on tarjota sinulle?

Yrityksen pyörittäminen sisältää lukuisia hallinnollisia toimia, joiden asianmukainen hoitaminen edellyttää sinulta vankkaa tuntemusta lainsäädännöstä sekä yrityksen vastuista ja velvollisuuksista. Yrityksen perustamiseksi ei riitä, että on hyvä liikeidea, bisnesvainua, pääomaa ja oikeanlainen persoona, vaan sinun on osattava ottaa huomioon toinen toistaan monimutkaisempia, byrokraattisia käänteitä.

2. Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisu 2011:31

2. Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisu 2011:31

Johdon huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuus on kirjattu nimenomaisena yleisperiaatteena lakiin, vaikka se oli jo ennenkin vanhan OYL:n aikaan oli olemassa, vaikkakin silloin lojaliteettivaatimus oli vain oikeuskäytäntöön perustuvaa. Nyt sellaista voidaan edellyttää suoraan lain kirjaimen perusteella.

Omistajien, hallituksen ja johdon -kehittämisfoorumissa jaetaan tuoreimpia akateemisia oppeja päätöksenteon tueksi

Omistajien, hallituksen ja johdon -kehittämisfoorumissa jaetaan tuoreimpia akateemisia oppeja päätöksenteon tueksi

Väistyykö vastuullisuus pandemian aikana? Miten poikkeusolojen johtamisessa näkyvät vastuullisuuden eri ulottuvuudet? Entä mitä sitten tapahtuu vastuullisuusagendalla oleville asioille, kun palaamme takaisin ns. normaaliaikoihin? Edellä mainittuja kysymyksiä pohdittiin Boardmanin ja PwC.n webinaarimuotoisessa Aamustudiossamme huippuasiantuntijoiden kanssa.

Päätöksenteko ja palkitsemista koskevat periaatteet

Päätöksenteko ja palkitsemista koskevat periaatteet

Yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmän tarkoituksena on palkita johtoa oikeudenmukaisesti ja kilpailukykyisesti yhtiön strategian menestyksellisestä ja tuloksellisesta toteuttamisesta. Palkitsemisen tavoitteena on myös kannustaa johtoa yhtiön strategian ja liiketoiminnan kehittämisessä ja siten pitkäjänteisesti toimimaan yhtiön eduksi.

Saitko kutsun osakeyhtiön hallituksen varajäseneksi? Sinullakin saattaa olla velvollisuuksia

Saitko kutsun osakeyhtiön hallituksen varajäseneksi? Sinullakin saattaa olla velvollisuuksia

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että asunto-osakeyhtiölaissa, osuuskuntalaissa, avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetussa laissa, prokuralaissa, säätiölaissa ja vesilaissa olevat kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimukset muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain asianomaisia säännöksiä. Lisäksi ehdotetaan, että osuuskuntalain toiminimenkirjoittajien ja hallinnon hoitajan asuinpaikkavaatimuksesta myöntäisi poikkeusluvan valtioneuvoston yleisistunnon sijasta kauppa- ja teollisuusministeriö.

Toimitusjohtajan valinta on hallituksen tärkeimpiä päätöksiä – lue, miten valinta on lain mukaan tehtävä

Anna Tenstam toimii Sue Ellen Investments Ab:n hallituksen puheenjohtajana, Agamé Beauty Ab:n ja Estelle Medical Ab:n hallituksen puheenjohtajana ja yhtenä perustajista sekä Expomind Ab:n hallituksen puheenjohtajana ja partnerina. Tenstam on aiemmin toiminut Betagenon Ab:n hallituksen puheenjohtajanaj, Patients Pending Ltd:n hallituksen puheenjohtajana sekä Eternogen LLC:n toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana.

Hallitus, valiokunnat ja nimitystoimikunta

Tämä selvitys palkitsemisesta sisältää kuvaukset SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen, toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevasta päätöksentekojärjestyksestä sekä palkitsemisen keskeisistä periaatteista. Osana selvitystä on laadittu palkitsemisraportti, jossa selostetaan tilikauden 2019 aikana maksetut palkkiot ja muut taloudelliset etuudet. Tämä palkka- ja palkkioselvitys sekä sen osana oleva palkitsemisraportti on annettu vuonna 2016 voimaan tulleen hallinnointikoodin ohjeistuksen mukaisesti.