Teknologiateollisuuden tes sairausajan palkka

Teknologiateollisuuden tes sairausajan palkka

31.4 Sairausajan tai adoptio-, äitiys- ja isyysvapaan palkasta tehtävät vähennykset

Jos työntekijä tahallisesti laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa viipymättä sairastumisestaan työnantajalle, maksetaan sairausajan palkkaa aikaisintaan siitä päivästä lukien, jona ilmoitus on tehty.

Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala

Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala

Jos työntekijä työnteon alettua estyy tekemästä työtä sairauden tai tapaturman vuoksi eikä hän ole aiheuttanut työkyvyttömyyttään tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, maksaa työnantaja hänelle työsuhteen jatkuessa palkkaa työsuhteen keskeytymättömän keston perusteella kultakin poissaolojaksolta seuraavasti:

Kunnan sote- ja vaka-työntekijät yhä sairauslomien kärjessä

Kunnan sote- ja vaka-työntekijät yhä sairauslomien kärjessä

Useimpien työehtosopimusten mukaan uusilla työntekijöillä on oikeus saada sairausajan palkkaa korkeintaan kahdelta viikolta. Työsuhteen kestettyä pidempään palkallisen sairausloman enimmäiskesto pitenee huomattavasti.

Hyvinkään teollisuustyöntekijöiden ammattiosasto järjesti elokuun viimeisenä päivänä Veikkarin teollisuusalueella tukitilaisuuden Lajupekin työntekijöille. Lajupekilaisten lisäksi paikalle saapui teollisuusliittolaisia useilta Hyvinkään alueen muilta työpaikoilta.

Hyvinkään teollisuustyöntekijöiden ammattiosasto järjesti elokuun viimeisenä päivänä Veikkarin teollisuusalueella tukitilaisuuden Lajupekin työntekijöille. Lajupekilaisten lisäksi paikalle saapui teollisuusliittolaisia useilta Hyvinkään alueen muilta työpaikoilta.

– Olemme jo vuosien ajan joutuneet katsomaan sitä, kuinka sopimuksia jätetään noudattamatta ja tieto ei kulje. Tämän vuoden aikana on palkkoja jäänyt maksamatta tai niitä on maksettu virheellisesti. Ongelmien korjaaminen on ollut vaikeaa, koska kaikesta pitää asioida toimitusjohtajan kanssa, mutta neuvotteluvälit eivät ole olleet kunnossa, pääluottamusmies Petri Kärki tiivistää.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

– On valitettavaa, että joudumme tällaisiin painostustoimiin työnantajia kohtaan. Teknologiateollisuuden uppiniskainen asenne neuvotteluissamme ei kuitenkaan jättänyt meille muuta vaihtoehtoa, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo Tekijä-lehdessä.

Yksityisen ja julkisen sektorin sopimukset

Yksityisen ja julkisen sektorin sopimukset

Työehtosopimus, TES, on työntekijäjärjestön ja työnantajajärjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista, kuten palkankorotuksista, työajoista, lomista, lomarahoista, luottamusmiesasioista, tiedottamisesta ja muista eduista, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Sopimukset ovat usein toimialakohtaisia ja sidottuja palkansaajan ammattiasemaan.

Beirutissa toivo hiipuu eloonjääneiden löytämisestä räjähdyksen jäljiltä

Beirutissa toivo hiipuu eloonjääneiden löytämisestä räjähdyksen jäljiltä

Neuvottelut tuhansien teollisuuden toimihenkilöiden työehdoista ovat olleet poikki jo viikkoja, koska ammattiliitto Pro katkaisi ne heti alkuunsa vedoten työnantajan kohtuuttomiin tavoitteisiin.

Ylityön muodostuminen liukuvassa työajassa ja joustotyöajassa

Periaatteena on, että työntekijällä on todistustaakka siitä, että hän on sairauden tai tapaturman perusteella työkyvytön. Työsopimuslain perustelujen mukaan työntekijän tulee osoittaa työkyvyttömyytensä luotettavalla selvityksellä, joksi käy lääkärintodistus tai lyhyemmissä sairaustapauksissa myös terveydenhoitajan todistus.

Mitä tuloja päivärahan määrittelyssä huomioidaan?

Päivärahan määrittelyssä käytettävä päiväpalkka saadaan jakamalla 26 työssäoloviikon* palkka tähän ajanjaksoon sisältyvien työpäivien lukumäärällä (5 päivää viikossa eli 130 päivää). Työpäiviksi ei lueta niitä päiviä, joilta ei ole maksettu palkkaa hyväksyttävän poissaolon, esimerkiksi palkattoman sairausloman vuoksi.