Tapaturman kuormitustekijät

Tapaturman kuormitustekijät

Mitkä ovat työn psykososiaaliset kuormitustekijät?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Biologiset, kemialliset ja fysikaaliset vaarat

Biologiset, kemialliset ja fysikaaliset vaarat

Putoaminen aiheuttaa vuosittain useita vakavia työtapaturmia ja kuolemantapauksia. Vaarojen arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että putoamisvaaralliset paikat on havaittu. Työtelineissä on oltava putoamisen estävät rakenteet ja kulkuteiden liukkauden torjunnasta on huolehdittava. Myös paikkoihin, joihin on säännöllisesti mentävä tuotannon, säädön tai huollon vuoksi, on järjestettävä turvallinen pääsy.

Työantajan velvollisuudet haitallisen kuormituksen poistamiseksi

Työantajan velvollisuudet haitallisen kuormituksen poistamiseksi

Jo työtilojen, työvälineiden ja työmenetelmien suunnittelu- ja mitoitusvaiheessa pitää huolehtia siitä, että työn asettamat vaatimukset ja työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset ovat tasapainossa.

Työpaikalla esiintyvien vaarojen tunnistaminen ja riskien suuruuden määrittäminen

Työpaikalla esiintyvien vaarojen tunnistaminen ja riskien suuruuden määrittäminen

Rakennustyömaa on myös työyhteisö, jossa vallitsevat työyhteisöille ominaiset yleiset psykososiaaliset ilmiöt ja lainalaisuudet. Esimerkiksi työyhteisön sosiaalinen toimivuus vaikuttaa osaltaan henkilöstön psyykkisen kuormituksen määrään ja laatuun. Työyhteisöstä johtuvia psyykkisen kuormituksen yleisiä syitä voivat olla ristiriita- ja estetilanteet, sekä sellaiset muutostilanteet, jotka koetaan uhkaavina.

Emme voi johtaa työhyvinvointia työkaluista käsin

Emme voi johtaa työhyvinvointia työkaluista käsin

Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat

Vaarojen kartoittaminen ja riskien arviointi

Vaarojen kartoittaminen ja riskien arviointi

Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.

Vaarassa töissä: Stressi tappaa työntekijöitä enemmän kuin tapaturmat – Suomessa unohdetaan riskeistä suurin

Vaarassa töissä: Stressi tappaa työntekijöitä enemmän kuin tapaturmat – Suomessa unohdetaan riskeistä suurin

Työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen välittömästi vaikuttavat asiat käsitellään asianomaisen esimiehen ja työntekijän kesken. Työsuojeluvaltuutetulla tai työsuojeluasiamiehellä on oikeus osallistua asian käsittelyyn.

Työterveyshuoltolainsäädännön noudattamisen valvonta

Työterveyshuoltosopimus on työnantajan ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajan välinen sopimus, jossa sovitaan työterveyshuollon yleiset järjestelyt, palveluiden sisältö ja laajuus sekä sopimuksen kesto. Yleisillä järjestelyillä tarkoitetaan esimerkiksi vastaanottojen sijaintia, aukioloaikoja, palvelujen maantieteellisiä järjestelyjä ja alihankkijoita yrityksen toimiessa eri paikkakunnilla.

Terve ja hyvinvoiva työyhteisö luo menestyvän organisaation

Työfysioterapeutin työn tavoitteena on fyysisten kuormitustekijöiden, työn sujuvuuden ja työympäristön turvallisuuden arviointi ja kehittäminen. Työfysioterapeutit toimivat asiakasorganisaation tukena ja kumppanina, osana työterveyshuollon moniammatillista tiimiä.