Suomen laki pdf

Suomen laki pdf

Lisätietoa säädöksistä ja GMO-sääntelystä

Muuntogeenisten organismien käyttöä säädellään sekä kansainvälisellä että kansallisella lainsäädännöllä. Säätely koskee GMO:ien suljettua käyttöä, kenttäkokeita ja GMO:eja sisältävien tuotteiden markkinoille saattamista sekä valtioiden rajat ylittäviä kuljetuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetukset

Eduskunta hyväksyi alkoholilain 19.12.2017 ja tasavallan presidentti vahvisti lain 28.12.2017. Uusi alkoholilaki tuli voimaan kokonaisuudessaan 1.3.2018. Osa lakimuutoksista tuli voimaan jo 1.1.2018.

Siviilitiedustelulainsäädännön valmistelu

Siviilitiedustelulainsäädännön valmistelu

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti johtuen muun muassa globalisoitumisesta ja digitalisaation voimakkaasta kehityksestä. Yleinen kansainvälistymis- ja digitalisoitumiskehitys on tärkeää ja väistämätöntä. Kansallista turvallisuutta vaarantavia tekoja voidaan nykyään toteuttaa entistä lyhyemmällä valmisteluajalla ja vakavammin seurauksin. Turvallisuusviranomaisillamme pitää olla riittävät toimivaltuudet kehittyvissä tietoverkoissa.

Omaisuusluettelon, vuositilin ja päätöstilin täyttöohjeet

Omaisuusluettelon, vuositilin ja päätöstilin täyttöohjeet

Sekasopimusta on arvioitava sen todellisen päätarkoituksen mukaan. Esimerkiksi sekasopimusta, joka sisältää sekä tavaran kauppaa että työtä, on pidettävä kauppasopimuksena, jos sopimuksen päätarkoitus on tavaran omistusoikeuden luovuttaminen ja tavaran arvo on suhteellisesti suurempi kuin työn osuus, esim. tietokoneen ostaminen käyttöönottoasennuksineen.

Saavutettavat digipalvelut rakentavat yhdenvertaista Suomea

Saavutettavat digipalvelut rakentavat yhdenvertaista Suomea

Jakamattoman kuolinpesän osakas ei voi hakea pesään kuuluvan tilan halkomista. Ensin on tehtävä perinnönjako, jossa osakkaan omistusosuuden suuruus määritellään. Perinnönjaon jälkeen määräosan omistukselle on haettava lainhuuto.

Juridiset asiantuntijamme tukevat sähköisiä allekirjoituksiamme.

Juridiset asiantuntijamme tukevat sähköisiä allekirjoituksiamme.

Ulkoministeriön hallinnoimilla varoilla tehdään esimerkiksi Suomen ja kumppanimaan välistä kahdenvälistä kehitysyhteistyötä, tuetaan YK:n, kehityspankkien ja suomalaisten kansalaisjärjestöjen työtä sekä annetaan humanitaarista apua.

Mitä julkaisuja tekijänoikeuslaki koskee?

Mitä julkaisuja tekijänoikeuslaki koskee?

Rauhoitetun eläimen tahallinen tappaminen tai pyydystäminen on kiellettyä. Kiellettyä on myös pesien sekä munien ja yksilöiden muiden kehitysasteiden ottaminen haltuun, siirtäminen toiseen paikkaan tai muu tahallinen vahingoittaminen. 

Asukasvalinta uudella lyhyellä korkotukilainalla rahoitettuihin asuntoihin

Korvausta voit hakea oikeuden päätöksen jälkeen. Korvaus valtion varoista on kuitenkin toissijainen, joten korvausta on haettava ensisijaisesti muista etuusjärjestelmistä ja vakuutuksesta. Valtiokonttorin myöntämästä korvauksesta vähennetään muiden lakien ja vakuutusten perusteella saadut korvaukset. Sinun ei tarvitse yrittää periä korvausta ensin tekijältä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen. Merkittävimmät puutteet ovat sivustolla olevissa tiedostoissa (pdf, doc ym.), joista osa ei täytä saavutettavuuden vaatimuksia. Osa sivustolla olevista tiedostoista on laadittu ennen 23.9.2018, joten ne eivät kuulu sovellettavaan lainsäädäntöön.