Suomen lainsäädäntö

Suomen lainsäädäntö

​Oikeusjärjestyksestä, säädöksistä ja säädöshierarkiasta

Lakikirjoissa julkaistaan ajantasaistettuja versioita kotimaisista laeista. Nämä toimitetut lakitekstit eivät ole virallisia säädöslähteitä, mutta käytännössä niitä käytetään oikeutta tulkittaessa ja sovellettaessa. Painetuissa lakikirjoissa kerrotaan, mihin asti säädösmuutoksia on seurattu.

Yleissivistävää koulutusta koskeva keskeinen lainsäädäntö

Yleissivistävää koulutusta koskeva keskeinen lainsäädäntö

Kun arvioidaan mukautusten kohtuullisuutta, otetaan huomioon vammaisen ihmisen tarpeet, palvelun tarjoajan (esimerkiksi työnantajan) koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus. Lisäksi arvioidaan mukautuksista koituvia kustannuksia palvelun tarjoajalle.

Maahanmuuttoon liittyviä lakeja ja asetuksia

Maahanmuuttoon liittyviä lakeja ja asetuksia

Lainsäädännöllä on keskeinen merkitys ympäristönsuojelun tavoitteiden saavuttamisessa. Vaikka alan lainsäädäntö on varsin kattava, sitä on jatkuvasti kehitettävä vastaamaan yhteiskunnan muutoksia ja tarpeita. Kansallisen ympäristönsuojelulainsäädännön kehittäminen on vahvasti sidoksissa EU-lainsäädäntöön, jonka sisältöön Suomi pyrkii osaltaan vaikuttamaan. Lainsäädännön lisäksi esimerkiksi erilaisilla ympäristöministeriön ohjeilla ja koulutuksella pyritään toteuttamaan ympäristönsuojelun tavoitteita.  

Yhdenvertaisuuslain toimivuuden arviointi käynnissä

Yhdenvertaisuuslain toimivuuden arviointi käynnissä

Valtioneuvoston kanslia tilasi vuoden 2018 lopussa Helsingin yliopistolta tutkimuksen liittyen uuden yhdenvertaisuuslain toimivuuteen. ”Aidosti yhdenvertaiset – Yhdenvertaisuuslain arviointi” –tutkimus käynnistyi 1.1.2019 ja valmistuu marraskuussa 2020. Tutkimus jakautuu kolmeen osioon:

Lainsäädännön laatua parannettava systemaattisesti

Lainsäädännön laatua parannettava systemaattisesti

Yritysten toimintaa koskevan lainsäädännön on mahdollistettava tehokas yritystoiminta ja kannustettava yrityksiä kasvuun. Lainsäädännön on oltava selkeätä, järkevää ja kansainvälisesti kilpailukykyistä. Sen on varmistettava tehokas markkinoiden toiminta ja tasapuolinen kilpailu sekä kannustettava innovaatioihin ja uuden luomiseen.

Maahanmuuttoasioihin liittyvää lainsäädäntöä

Maahanmuuttoasioihin liittyvää lainsäädäntöä

Muuntogeenisten organismien käyttöä säädellään sekä kansainvälisellä että kansallisella lainsäädännöllä. Säätely koskee GMO:ien suljettua käyttöä, kenttäkokeita ja GMO:eja sisältävien tuotteiden markkinoille saattamista sekä valtioiden rajat ylittäviä kuljetuksia.

Lisätietoa säädöksistä ja GMO-sääntelystä

Lisätietoa säädöksistä ja GMO-sääntelystä

Muuntogeenisten organismien käyttöä säädellään sekä kansainvälisellä että kansallisella lainsäädännöllä. Säätely koskee GMO:ien suljettua käyttöä, kenttäkokeita ja GMO:eja sisältävien tuotteiden markkinoille saattamista sekä valtioiden rajat ylittäviä kuljetuksia.

Terveydenhoitolain päihteitä koskevat säädökset

Valtioneuvoston kansliaan perustettiin joulukuussa 2015 pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisesti riippumaton ja itsenäinen lainsäädännön arviointineuvosto. Neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Terveydenhuoltoa koskevat lait ja asetukset aihepiireittäin

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja. Aktian strategian tavoitteena on tukea Aktian kasvutavoitteita sekä viedä yhtiötä kohti visiota olla ”Se hyvä pankki. Ja erinomainen varainhoitaja.”