Sairasloma palkka tes

Sairasloma palkka tes

”Ei näistä F-koodeista tarvitse maksaa palkkaa”

Työntekijällä on oikeus olla sairauslomalla sairauden tai tapaturman vuoksi. Sairaana ei koskaan tarvitse eikä pidä mennä työhön. Sairastumisesta aiheutuvasta poissaolosta on ilmoitettava viipymättä työnantajalle.

Kelan osallistuminen työnantajan kustannuksiin

Kelan osallistuminen työnantajan kustannuksiin

Kymmenen päivän jälkeen siirrytään sairausajan palkan piiristä sairauspäivärahan piiriin, jonka maksaa Kela. Sairauden kymmenen ensimmäistä päivää ovat sairauspäivärahan omavastuuaika, johon työntekijä tai työnantaja eivät kumpikaan saa tukia valtiolta.

Kunnan sote- ja vaka-työntekijät yhä sairauslomien kärjessä

Kunnan sote- ja vaka-työntekijät yhä sairauslomien kärjessä

Mitä täydellä palkalla tarkoitetaan, vaihtelee hieman työehtosopimuksittain. Kunta-alalla, noudatettaessa Avainta ry:n työehtosopimusta tai ensihoitopalvelualan työehtosopimusta sairausajan palkkaa korotetaan sunnuntaityön suhteellisella osuudella.

Palkkaus - Sairausajalta maksettava palkka

Palkkaus – Sairausajalta maksettava palkka

Työsopimuslain mukaan työkyvyttömänä olevalla työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan, jos hänen työskentelynsä on estynyt sairauden tai tapaturman vuoksi. Lain mukaan sairausajan palkkaa maksetaan sairastumispäivältä, jos se olisi ollut työntekijän työpäivä, ja sitä seuraaviin yhdeksään arkipäivään sisältyviltä työpäiviltä. Arkipäiviin ei lasketa mukaan pyhäpäiviä.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Sairaustapauksissa ja työtapaturmissa palkanmaksaja on aina ensin työnantaja.  Maksukauden pituus riippuu työsuhteen pituudesta. Eri työehtosopimuksissa sairausajan palkan määrä vaihtelee hieman. Jos työsuhde on kestänyt alle 6 kk, lyhyissä sairaustapauksissa on yhden päivän omavastuu. Työtapaturmissa ei ole tätä karenssia ja korvaus on täysi palkka.

Milloin työnantajan pitää maksaa palkkaa sairauspoissaolon ajalta?

Milloin työnantajan pitää maksaa palkkaa sairauspoissaolon ajalta?

3. lisien %-osuus maksetaan kultakin sairausjaksoon osuvalta työpäivältä. (Kuukausipalkan jakaja on kk:n työpäivien lkm (yleensä n. 21) ja esim. 1 vk:n sairasloman palkka on yleensä 5/21 kk-palkasta x tuntilisien %-osuus)

Vanhempainvapaa ja isyysvapaa sekä erityisäitiysvapaa

Vanhempainvapaa ja isyysvapaa sekä erityisäitiysvapaa

Maksukaudet ovat yleensä pitempiä kuin laki edellyttäisi ja kausien pituudet usein porrastettu työsuhteen keston mukaan. Kuntatyönantajalla oikeus täyteen sairausajan palkkaan muodostuu, kun palvelussuhde on kestänyt yli 60 päivää. Alle 60 päivää kestäneissä virka/työsuhteissa voi sairastuttuaan saada enintään 14 päivän palkan.

Neuvottele oma palkkasi ja muut työehtosi

Työehtosopimuksissa on yleensä sovittu myös sairausajan palkanmaksusta. Työnantaja voi olla TES:n perusteella velvollinen maksamaan työntekijälle sairausajan palkkaa laissa säädettyä vähimmäisaikaa huomattavastikin pidemmältä ajalta.

Erikoistilanteita: Työntekijän sairaus, lomautus ja perhevapaat

Työnantajana sinulla on velvollisuus järjestää lakisääteinen työterveyshuolto. Tämä tapahtuu siten, että otat yhteyden työterveyshuoltoa järjestävään tahoon ja teet sopimuksen työterveyshuollon järjestämisestä. Vasta sitten sinulla on työterveyshuolto järjestettynä. Sen jälkeen työterveyshuolto tekee työpaikkaselvityksen (tulee käymään kotonasi tai muutoin selvittää työpaikan olosuhteita) ja avustajat lähetetään työterveystarkastukseen.