Peruspäiväraha määrä

Peruspäiväraha määrä

Työsuhteen päättyessä maksetut korvaukset

Työttömyyspäivärahan enimmäiskesto on 500 päivää niillä työttömillä, joiden työssäoloehto on täyttynyt hänen täytettyään 58 vuotta. Ikääntyvä työtön, joka on täyttänyt työssäoloehdon, voi saada päivärahakauteensa lisäpäiviä ja päästä ns. eläkeputkeen.

Mikä on työssäoloehto ja kuinka se täyttyy?

Mikä on työssäoloehto ja kuinka se täyttyy?

Lisäksi tietyillä ehdoilla henkilöt, jotka ovat saaneet työssäoloehdon täyteen 58-vuotiaina tai sitä vanhempina, voivat saada peruspäivärahaa 500 päivän ajan. Ikääntyvä työtön, joka on täyttänyt työssäoloehdon, voi saada päivärahakauteensa lisäpäiviä ja päästä niin sanottuun eläkeputkeen.

Rajoituksia alle 25-vuotiaille hakijoille

Rajoituksia alle 25-vuotiaille hakijoille

päivärahasi määrä lasketaan näissä tilanteissa em. etuuden alkamishetkellä voimassa olleesta palkasta edellyttäen, että työssäoloehtosi on täyttynyt ja jäsenyytesi on voimassa etuuden alkaessa. 

Päivärahassa huomioidaan puolen vuoden palkka

Päivärahassa huomioidaan puolen vuoden palkka

Työmarkkinatuki maksettaisiin ajallisesti rajoitettuna. Tuen enimmäiskesto olisi 300 päivää. Tasoltaan se vastaisi nykyistä työttömyysturvan peruspäivärahaa, mutta huollettavana olevien lapsien perusteella tukea ei korotettaisi. Työmarkkinatuessa ei olisi omavastuuaikaa. Vanhempiensa luona asuville ensimmäistä kertaa työmarkkinoille tuleville maksettaisiin osittainen työmarkkinatuki, jonka suuruus olisi ehdotuksen mukaan 60 prosenttia tuen normaalista määrästä.

Tarkista, koskevatko Kelan etuusmuutokset sinua

Tarkista, koskevatko Kelan etuusmuutokset sinua

Lapsikorotus maksetaan enintään kolmesta huollettavasta, alle 18-vuotiaasta lapsesta. Lapsikorotukset ovat vuonna 2020: 1 lapsesta 5,28 euroa/päivä, 2 lapsesta 7,76 euroa/päivä ja 3 tai useammasta lapsesta 10,00 euroa/päivä.

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Ansiopäivärahan enimmäisaikalaskurin voi pääsääntöisesti nollata täyttämällä 26 viikon työssäoloehdon uudelleen. Jos työssäoloehto kuitenkin täyttyy työvoimakoulutuksen tai omaehtoisen opiskelun aikana, enimmäisaikalaskuri nollataan vasta koulutusjakson päätyttyä. Myös päiväraha lasketaan uudelleen vasta koulutusjakson jälkeen. Koulutuksen aikana voidaan maksaa ansiopäivärahaa enimmäisajan täyttymiseen saakka. Enimmäisajan täytyttyä maksajaksi vaihtuu Kela.

Työttömän peruspäiväraha nousee 20 e/kk – näin paljon se nostaa ansiosidonnaista vuonna 2020

Työttömän peruspäiväraha nousee 20 e/kk – näin paljon se nostaa ansiosidonnaista vuonna 2020

Palkkatuetusta työstä vain 75 % kerryttää työssäoloehtoa. Aika, jota ei voida lukea työssäoloehtoon, pidentää tarkastelujaksoa. Jos kunnalla on kuitenkin ollut velvoite työllistää henkilö, palkkatuettu työ edelleen kerryttää jokaiselta viikoltaan työssäoloehtoa. Työ- ja elinkeinotoimisto tutkii palkkatuetun työn edellytykset.

Päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka

Päivärahan suuruus lasketaan ajalta 1.7.–31.12. Sinulle maksetaan tulospalkkio 3 000,00 €, joka on kertynyt ajalta 1.1.–31.12. Päivärahan laskennassa otetaan huomioon 50 % maksetusta tulospalkasta eli 1 500,00 €.

Yrittäjä: Miten YEL-vakuutus turvaa, jos jäät työttömäksi?

Ansiopäivärahaan ja liikkuvuusavustukseen maksetaan lapsikorotus, jos etuuden saajalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi. Vuonna 2020 lapsikorotusta maksetaan 5,28 euroa (5,23 euroa vuonna 2019) yhdestä lapsesta, 7,76 euroa (7,68 euroa vuonna 2019) kahdesta lapsesta ja 10,00 euroa (9,90 euroa vuonna 2019) kolmesta tai useammasta lapsesta päivässä.