Palkasta tehtävät vähennykset 2018

Palkasta tehtävät vähennykset 2018

3 Kotitalous ostaa palvelun yritykseltä tai yrittäjältä

Verovelvollisella on oikeus vähentää puhtaista ansiotuloistaan työntekijän eläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja sairausvakuutuksen päivärahamaksu sekä omasta ja puolisonsa pakollisesta eläkevakuutuksesta suorittamansa maksut.

Ansiotulojen verotus lähitulevaisuudessa?

Ansiotulojen verotus lähitulevaisuudessa?

Vaikka eläkeläisiä onkin vähemmän kuin palkansaajia, uskallan väittää, että eläkeläiset ovat huomattavasti kiinnostuneempia verotuksestaan kuin palkansaajat. Koska palkansaajia on runsaasti, tiedonjanoisia on varmasti myös heidän joukossaan.

Vähennysjärjestys TyTAL:n perusteella maksettavissa päivärahoissa

Vähennysjärjestys TyTAL:n perusteella maksettavissa päivärahoissa

Sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaisen päivärahaetuuden ja työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisen ansiopäivärahan perusteena olevasta ansiosta vähennetään 60 % työntekijän työeläkevakuutusmaksun, palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja sairausvakuutuksen päivärahamaksun yhteismäärästä. Vastaava vähennys tehdään työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) mukaisesta päivärahasta ja päivärahan suuruisesta kuntoutusrahasta. Vähennyksestä käytetään tässä esityksessä nimitystä prosenttivähennys.

19 § Palkan laskeminen kalenterikuukautta lyhyemmältä ajalta

19 § Palkan laskeminen kalenterikuukautta lyhyemmältä ajalta

Viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan palkka tai palkkio kultakin kalenterikuukaudelta viimeistään sen 16. päivänä, jollei tässä sopimuksessa ole toisin määrätty tai palkan suoritusperusteista muuta johdu taikka toimivaltainen viranomainen työntekijän palkanmaksun osalta toisin määrää.

Palkkaus - Saako työnantaja periä saataviaan palkasta?

Palkkaus – Saako työnantaja periä saataviaan palkasta?

Jos työnantajalla on saatavia työntekijältä, työnantajalla on lähtökohtaisesti oikeus kuitata oma saatavansa työntekijän palkasta. Kuittausoikeutta on kuitenkin rajoitettu työsopimuslaissa, ja työnantajan tulee huomioida nämä rajoitukset ennen kuin suorittaa kuittauksen.

Vakuutusmaksuihin ym. liittyvät kirjaukset

Vakuutusmaksuihin ym. liittyvät kirjaukset

Työnantajan ja työntekijän osuus eläkevakuutusmaksuista kirjataan yhteisviennillä siirtovelaksi, jolloin palkanmaksuun liittyvät kokonaiskulut tulee heti kirjatuksi kuluksi riippumatta siitä, milloin eläkevakuutusmaksut suoritetaan. Ks. esimerkki alla, 13. Eläkevakuutusyhtiön lasku

Mitä eläköityvän pitäisi tehdä verotuksensa suhteen?

Mitä eläköityvän pitäisi tehdä verotuksensa suhteen?

Eläkkeelle jäämiseen liittyy paljon muutoksia. Yksi niistä liittyy verotukseen – monelle saattaa tulla yllätyksenä, että eläkkeelle siirtyessä verokortin ennakonpidätysprosentti ei näytäkään pienenevän, vaikka tulotaso laskee.

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Kotitalousvähennys on enintään 2.400 euroa ja omavastuu 100 euroa. Vähennys on 50 % työstä maksetusta arvonlisäverollisesta työkorvauksesta tai 20 % maksetusta palkasta lisättynä palkan sivukuluilla.

Verotusarvoja ja ulosottopidätys v. 2018

Vuoden 2019 sosiaalivakuutusmaksut on vahvistettu. Keskimäärin kuntatyönantajan tai muun Kevan jäsenyhteisön sosiaalivakuutusmaksut suhteessa maksun perusteena olevaan palkkasummaan laskevat 24,29 prosenttiin. Vuonna 2018 välillisten kustannusten osuus oli 25,29 prosenttia, joten sosiaalivakuutusmaksurasite laskee keskimäärin 1,00 prosenttiyksiköllä. Maksujen alennus tulee lähinnä eläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun laskusta.