Palkasta tehtävät vähennykset 2017

Palkasta tehtävät vähennykset 2017

Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut ja pitkäaikaissäästämisen maksut

Verovelvollisella on oikeus vähentää puhtaista ansiotuloistaan työntekijän eläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja sairausvakuutuksen päivärahamaksu sekä omasta ja puolisonsa pakollisesta eläkevakuutuksesta suorittamansa maksut.

1 Henkilökohtaisen perus- ja lisäprosentin laskeminen

1 Henkilökohtaisen perus- ja lisäprosentin laskeminen

Ennakonpidätys lasketaan ennakkoperintälain 3 ja 4 §:n mukaisesti siten, että ennakonpidätyksen määrä vastaa mahdollisimman tarkoin verovelvollisen ennakonpidätyksen alaisesta tulosta verovuoden veroasteikkolain ja muiden veroperusteiden mukaan maksettavaa verojen ja maksujen yhteismäärää.

1 Yleistä verotettavan tulon laskemisesta

1 Yleistä verotettavan tulon laskemisesta

Tuloverolain (1535/1992, TVL) 29 §:n mukaan veronalaista tuloa ovat jäljempänä tuloverolaissa säädetyin edellytyksin verovelvollisen rahana tai rahanarvoisena etuutena saamat tulot. Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän tulo jaetaan kahteen tulolajiin, joita ovat pääomatulo ja ansiotulo. TVL 30 §:n mukaan luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle lasketaan erikseen verotettava ansiotulo ja verotettava pääomatulo.

Ansiotulojen verotus lähitulevaisuudessa?

Ansiotulojen verotus lähitulevaisuudessa?

Vaikka eläkeläisiä onkin vähemmän kuin palkansaajia, uskallan väittää, että eläkeläiset ovat huomattavasti kiinnostuneempia verotuksestaan kuin palkansaajat. Koska palkansaajia on runsaasti, tiedonjanoisia on varmasti myös heidän joukossaan.

 Päivärahaetuuksista tehtävän vähennyksen suuruus vuonna 2017

Päivärahaetuuksista tehtävän vähennyksen suuruus vuonna 2017

Ennakonpidätys toimitetaan siten, että suorituksen maksaja vähentää verokortin ennakonpidätysprosentin mukaan lasketun määrän ennakonpidätyksen alaisesta ansiosta suorituksen yhteydessä (EPL 11 §:n 1 momentti).

24 § Palkattoman virkavapaan vaikutus vapaajakson palkkaukseen

24 § Palkattoman virkavapaan vaikutus vapaajakson palkkaukseen

Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva eläke on veronalaista pääomatuloa kuten myös pitkäaikaissäästämissopimuksen nostot. Vakuutus- ja pitkäaikaissäästösopimuksiin maksetuista maksuista saa vähennyksen tuloverotuksessa. (PS-sopimuksen ja vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen verotus.)

Verolainsäädännön muutoksia vuodelle 2017

Verolainsäädännön muutoksia vuodelle 2017

​Kunnallisverotuksessa tehdään vähennyksiä veronalaisista ansiotuloista. Tulosta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa matkakustannukset, tulonhankkimiskulut, ansiotulovähennys ja perusvähennys. Tulosta tehtävät vähennykset vähentämällä saadaan verotettava tulo, josta veron määrä lasketaan kunnallisveroprosentin mukaisesti.

Verolaskuri: Paljonko sinä maksat veroja ja mihin veroeurosi käytetään?

Ylen verolaskurista voit helposti tarkistaa, paljonko maksat veroja nykyisillä tuloilla ja asuinkunnassasi. Laskuri näyttää myös, paljonko rahaa menee esimerkiksi koulutukseen, sosiaaliturvaan ja puolustukseen.

Vähennysjärjestys TyTAL:n perusteella maksettavissa päivärahoissa

Edellisen esimerkin vahingoittunut palaa töihin, mutta viikon päästä todetaan, että työskentely kokoaikaisesti ei vielä onnistu ja päätetään kokeilla osittaista työhön paluuta. Työkyvyn heikentymä ajalta 9.1. – 27.1.2019 on 50 %. Työnantaja maksaa sairausajan palkkaa ko. ajalta 620,00 e.