Paikallinen sopimus työajasta

Paikallinen sopimus työajasta

Työehtosopimus – Paikallinen sopiminen – UUSI työaikalaki

Työehtosopimuksissa on sovittu kattavasti muun muassa työstä maksettavasta vastikkeesta ja työajoista. Suppeassa mielessä paikallisella sopimisella voidaan tarkoittaa työehtosopimuksen perusteella tapahtuvaa työsuhteen ehtoja koskevaa sopimista.

Työehtosopimukseen perustuva säännöllinen työaika

Työehtosopimukseen perustuva säännöllinen työaika

Paikallisen sopimisen menettelytapojen mukaisesti työnantaja ja luottamusmies tai muu työntekijöiden edustaja voivat sopia siitä, että tietyssä yrityksessä tai työyksikössä voidaan soveltaa osaa tai kaikkia seuraavista työaikajoustoista.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen 6 §:ssä on määräykset paikallisesta sopimisesta työaikoihin liittyen. Työaikajoustoista sovittaessa on noudatettava työehtosopimuksen paikallisen sopimisen menettelytapoja. Lisä- tai ylityöstä maksettavan palkan vaihtaminen vastaavaan korotettuun vapaa-aikaan, edellyttää aina yksittäisen työntekijän ja työnantajan välistä sopimista.

Paikallinen työaikasopimus sosiaalipalvelualalla

Paikallinen työaikasopiminen mahdollistaa joustavammat työaikajärjestelyt paikallisten tarpeiden mukaan. Työehtosopimus asettaa kuitenkin rajat sille, millaisista joustoista on mahdollista sopia paikallisesti. Paikallinen työaikasopimus tehdään yksityisellä sosiaalipalvelualalla kaksivaiheisen mallin mukaisesti.

Paikallinen sopiminen - mitä se oikein tarkoittaa?

Paikallinen sopiminen – mitä se oikein tarkoittaa?

Merkittävimmin paikallista sopimista hyödynnetään työaikaa koskevista asioista sopiessa. Paikallinen sopiminen mahdollistaa työaikojen sovittamisen tarkoituksenmukaisesti työalan tai jopa yrityksen tarpeisiin ja tuo joustavuutta työvoiman käyttämiseen esimerkiksi kiireaikoina. Joustavat työaikakäytännöt hyödyttävät myös työntekijöitä työajan sekä loma-aikojen yhteensovittamisessa. Työaikalaki mahdollistaa jo itsessään työajoista paikallisen sopimisen työaikalain määräyksiä noudattaen.

Työehtosopimuksen oikeusvaikutukset saavat paikalliset sopimukset

Työehtosopimuksen oikeusvaikutukset saavat paikalliset sopimukset

Varsin monet järjestösektorin työntekijät työskentelevät järjestöissä, joissa ei sovelleta mitään työehtosopimusta. Tämä voi johtua joko siitä, että järjestön toimialalla ei ole lainkaan työehtosopimusta tai sitten toimialan työehtosopimus on ainoastaan ns. normaalisitova eli sitoo ainoastaan työnantajajärjestöön järjestäytyneitä työnantajia.

Työajasta paikalliset sopimukset Helsingissä ja Pirkanmaalla

Työajasta paikalliset sopimukset Helsingissä ja Pirkanmaalla

Tämän lain 24 §:n 1 ja 2 momentin ja 25–28 §:n säännöksiä ei sovelleta moottoriajoneuvon kuljettajan työhön, jota koskee tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006 (ajo- ja lepoaika-asetus).

Sosiaaliset ja työturvallisuutta koskevat määräykset

Monessa työpaikassa on jo nyt käytössä työaikapankki, johon voi säästää työaikaa, jota myöhemmin voi pitää vapaana tai ottaa rahana, jos vapaan pitäminen ei onnistu. Lainsäädännöstä työaikapankki on kuitenkin puuttunut.

Työaikakokeilu sovittava luottamusmiehen kanssa – työntekijän osallistuminen vapaaehtoista

Myös vuonna 2021 palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti. Jos sopimukseen ei päästä, palkkoja korotetaan 1,4 prosentin yleiskorotuksella 1.2.2021 mennessä tai sitä lähimpänä olevan palkanmaksukauden alusta.