Lomaraha työsuhteen päättyessä

Lomaraha työsuhteen päättyessä

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Lomaraha on työehtosopimuksiin perustuva erityinen lisä, jota maksetaan lomapalkan ja tietyissä tilanteissa lomakorvauksen lisäksi. Lomaltapaluuraha on lomarahan kaltainen lisä, joka myös perustuu työehtosopimuksiin. Lomaltapaluurahan maksaminen edellyttää, toisin kuin lomarahan maksaminen, pääsääntöisesti työntekijän paluuta töihin.

Työntekijällä on oikeus harkita rauhassa työsuhteen päättämissopimusta

Työntekijällä on oikeus harkita rauhassa työsuhteen päättämissopimusta

Työsuhteen päättämisilmoituksen on tultava toisen osapuolen tietoon ollakseen pätevä. Työnantajan on ilmoitettava irtisanomisesta henkilökohtaisesti työntekijälle. Vastaavasti työntekijän on ilmoitettava irtisanoutumisestaan työnantajalle tai tämän edustajalle henkilökohtaisesti. Jos henkilökohtaisesti ilmoittaminen ei ole mahdollista, irtisanomisesta voidaan ilmoittaa myös kirjeitse tai sähköisesti. Irtisanojalla (työntekijä/työnantaja) on näyttötaakka irtisanomisesta.

Loma-ajan palkka, lomaraha ja lomakorvaus

Loma-ajan palkka, lomaraha ja lomakorvaus

Työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkkansa. Palkkaan kuuluvat luontoisedut on annettava vähentämättöminä. Luontoisedut, jotka eivät ole työntekijän käytettävissä vuosiloman aikana, korvataan rahalla. Jos työntekijällä on esimerkiksi ateriaetu, hänelle on maksettava vähintään edun verotusarvoa vastaava rahakorvaus.

Lomakorvaus, lomaraha ja lomaltapaluuraha

Lomakorvaus, lomaraha ja lomaltapaluuraha

Tuntikohtaiset lisät otetaan huomioon siten, että varsinaisen kuukausipalkan perusteella laskettua vuosilomapalkkaa korotetaan prosenttiluvulla, joka osoittaa, kuinka monta prosenttia lomanmääräytymisvuoden aikana maksetut tuntikohtaiset lisät ovat olleet samalta ajalta maksetuista varsinaisista säännöllisistä palkoista.

Menetänkö lomarahan vaihtaessani työpaikkaa?

Menetänkö lomarahan vaihtaessani työpaikkaa?

Lomaltapaluurahaa eli tutummin lomarahaa ei makseta pitämättömistä lomista silloin, kun työntekijä itse irtisanoo työsopimuksensa. Pitämättömistä lomista maksetaan ainoastaan lomakorvaus, joka vastaa suuruudeltaan sitä palkkaa, joka maksettaisiin näiden lomapäivien loma-ajan palkkana.

Vuosiloman pitäminen ennen työsuhteen päättymistä

Mitä 6 §:n 2 momentissa, 8 §:n 2 momentissa, 10 §:n 3 ja 4 momentissa sekä 11 §:n 1 ja 3 momentissa säädetään työsopimuksesta, sovelletaan myös järjestelyyn, jolla on määrätty virkamiehen ja viranhaltijan työajasta.

Mikä on lomaraha? Näin lomarahan määrä lasketaan – katso esimerkki

Mikä on lomaraha? Näin lomarahan määrä lasketaan – katso esimerkki

Työntekijälle ei kerry vuosilomaa osa-aikatyössä, jos työtä on joko alle 14 päivää tai alle 35 tuntia kalenterikuukaudessa. Tällöin työntekijällä on kuitenkin oikeus vapaaseen ja siitä maksettavaan lomakorvaukseen.

Usein kysyttyä lomapalkasta, lomakorvauksesta ja lomarahasta

Vapaa maksetaa lomakorvauksena, jos sitä ei pidetä. Työntekijä voi itse päättää, pitääkö vapaata. Häntä ei voi velvoittaa vapaan pitämiseen, ja siitä voi myös pitää vain osan. Lomakorvaus pitää kuitenkin maksaa viimeistään lomakauden päättyessä.

Vuosilomapäivien kuluminen osa-aikatyötä tekevällä henkilöllä

Palvelussuhteen jatkumisaikaan ei lueta aikaa, jolloin työ on keskeytynyt viranhaltijan tai työntekijän ollessa suorittamassa asevelvollisuuslaissa tarkoitettua vakinaista palvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta tai siviilipalvelusta.