Lomaraha laskuri 2017

Lomaraha laskuri 2017

Mikä on lomaraha? Näin lomarahan määrä lasketaan – katso esimerkki

Lomaraha sekoitetaan joskus lomakorvaukseen, joka tarkoittaa korvausta pitämättä jääneestä lomasta. Samoin sekaannusta aiheuttaa lomarahan alkuperäinen nimi lomaltapaluuraha. Nykyään lomarahalla tarkoitetaan yleensä myös lomaltapaluurahaa, tosin joissakin työehtosopimuksissa tunnetaan edelleen erikseen lomaraha ja lomaltapaluuraha.

Vaihtaisin lomarahat vapaaksi – voinko tehdä niin?

Vaihtaisin lomarahat vapaaksi – voinko tehdä niin?

Lomien vaikutus tuloihin kannattaa huomioida vuoden budjettia miettiessä ja varsinkin kesälomaa edeltävänä aikana. Miten toimii lomaraha laskuri? Annamme vinkkejä siihen, miten lomaraha lasketaan. Lisäksi saat tietää, milloin lomaraha maksetaan ja kuinka suuri lomapalkka yleensä on. Tekstimme tärkeimmät avainsanat ovat lomaraha, lomaltapaluuraha, lomapalkka sekä lomakorvaus.

Lomapalkka ja lomaraha – maksettiinko ne oikein?

Käytännössä siis ylläolevaan kysymykseen ei ole tarkkaa vastausta, koska lomarahaan ei ole henkilöön liittyviä määritelmiä vaan se riippuu muista tekijöistä, joihin kuitenkin itse voi vaikuttaa.

Vuosiloma - Loman aikaisen ansion määräytyminen

Vuosiloma – Loman aikaisen ansion määräytyminen

Lomapalkan ja lomakorvauksen määrä on sidoksissa työntekijän ansioihin. Vuosilomapalkan perusteena olevaan palkkaan lisätään laskennallisesti palkka, joka on jäänyt saamatta työssäolon veroiselta poissaoloajalta.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Lomaraha on työehtosopimuksiin perustuva erityinen lisä, jota maksetaan lomapalkan ja tietyissä tilanteissa lomakorvauksen lisäksi. Lomaltapaluuraha on lomarahan kaltainen lisä, joka myös perustuu työehtosopimuksiin. Lomaltapaluurahan maksaminen edellyttää, toisin kuin lomarahan maksaminen, pääsääntöisesti työntekijän paluuta töihin.

Usein kysyttyä lomapalkasta, lomakorvauksesta ja lomarahasta

Usein kysyttyä lomapalkasta, lomakorvauksesta ja lomarahasta

Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun työntekijä on kesken vanhempainvapaan palannut työhön ja vanhempainpäiväraha on työssäoloajalta maksettu vähimmäismääräisenä. Vaikka vanhempainpäivärahapäiviä on vähintään 14 kalenterikuukaudessa, työnantajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos vuosiloma on pääasiallisesti kertynyt työssäolon ajalta.

Excel 2016: tasaerä- eli annuiteettilaina

Excel 2016: tasaerä- eli annuiteettilaina

Vuoden 1939 ja vuoden 1946 vuosilomalakien mukaan urakkapalkkaisille ja tuntipalkkaisille työntekijöille lomapalkka laskettiin kolmen edellisen kuukauden keskimääräisen päiväansion mukaan päiväansioon kuitenkaan lukematta korvausta ylityöstä. Vasta vuoden 1960 vuosilomalaissa siirryttiin näiden työntekijöiden lomapalkan laskennassa käyttämään keskimääräistä päiväpalkkaa, joka laskettiin lomanmääräytymisvuoden työssäoloajalta maksetusta palkasta jakamalla kyseinen palkka lomanmääräytymisvuoden työpäivien lukumäärällä.

Verokortissa ennakonpidätysprosentti ja lisäprosentti

Uudet verokortit tulevat voimaan helmikuun alusta, eli tammikuussa on vielä voimassa vuoden 2019 verokortti, jonka tuloraja nollautuu vuoden vaihteessa, ja tammikuussa pidätetään veroa perusprosentin mukaan.

Vuosilomien laskeminen ja ohjeita lomalla sairastumiseen

Loman­ker­ty­mis­vuosi on aina 1.4.–31.3., ja sinä aikana ker­ty­neet lomat pide­tään yleensä sitä seu­raa­vana kesänä. Kai­kissa pal­ve­lus­suh­teissa ker­tyy vuo­si­lo­maa. Vuo­si­loma ker­tyy kui­ten­kin toi­sin sil­loin, kun työn­te­kijä työs­ken­te­lee alle 14 päi­vänä tai alle 35 tun­tia kuu­kau­dessa muulla kuin kuu­kausi- tai viik­ko­pal­kalla.