Lomapalkka

Lomapalkka

Vuosiloma – Loman aikaisen ansion määräytyminen

Lomapalkan ja lomakorvauksen määrä on sidoksissa työntekijän ansioihin. Vuosilomapalkan perusteena olevaan palkkaan lisätään laskennallisesti palkka, joka on jäänyt saamatta työssäolon veroiselta poissaoloajalta.

Loma-ajan palkka, lomaraha ja lomakorvaus

Loma-ajan palkka, lomaraha ja lomakorvaus

Työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkkansa. Palkkaan kuuluvat luontoisedut on annettava vähentämättöminä. Luontoisedut, jotka eivät ole työntekijän käytettävissä vuosiloman aikana, korvataan rahalla. Jos työntekijällä on esimerkiksi ateriaetu, hänelle on maksettava vähintään edun verotusarvoa vastaava rahakorvaus.

Lomapalkka ja lomaraha – maksettiinko ne oikein?

Lomapalkka ja lomaraha – maksettiinko ne oikein?

Lomapalkan suuruus ja laskenta riippuu siitä, onko työntekijä tunti- tai kuukausipalkkalainen ja paljonko on tehnyt töitä. Laskentatapoja on kolme: kuukausipalkkaa saaville, yli 14 päivää kuukaudessa tekeville tuntipalkkalaisille ja yli 35 tuntia kuukaudessa tekeville tuntipalkkalaisille.

Lomapalkka – paljonko palkkaa kesälomalla maksetaan ja milloin? Tarkasta tästä

Lomapalkka – paljonko palkkaa kesälomalla maksetaan ja milloin? Tarkasta tästä

Jos työntekijä on sopimuksen mukaisesti työssä niin harvoin, ettei hänelle kerry ainoatakaan 14 työssäolon veroiseksi työpäiväksi huomioitavaa päivää lomanmääräytymiskuukaudessa tai vain osassa kalenterikuukausista on 14 päivää, katsotaan 35 tunnin säännön mukaan täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana työntekijä on ollut työnantajan työssä vähintään 35 työtuntia.

Lomapalkka ja lomaraha? Entä lomakorvaus?

Lomapalkka ja lomaraha? Entä lomakorvaus?

Vapaa maksetaa lomakorvauksena, jos sitä ei pidetä. Työntekijä voi itse päättää, pitääkö vapaata. Häntä ei voi velvoittaa vapaan pitämiseen, ja siitä voi myös pitää vain osan. Lomakorvaus pitää kuitenkin maksaa viimeistään lomakauden päättyessä.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Vuosilomalakia sovelletaan pääsääntöisesti kaikkeen työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön. Poikkeuksen muodostaa kuitenkin työ, joka on työnantajan toiminnan luonteen vuoksi vuosittain keskeytyneenä ja jossa työntekijöillä on työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella oikeus vähintään vuosilomalaissa säädettyä vuosilomaa vastaavaan palkalliseen vapaaseen. Tällä sivulla ei käsitellä lomarahaa, lomaltapaluurahaa ja säästövapaata, eikä kotityöntekijöiden ja työnantajan perheenjäsenten oikeutta vapaaseen ja lomakorvaukseen.

Muut palkkiot, joita ei makseta palvelussuhteessa

Muut palkkiot, joita ei makseta palvelussuhteessa

Kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka ja lomakorvaus lasketaan aiemman vuosilomalain käytännön mukaisesti käyttäen jakajana 25:ttä ja kertojana lomapäivien lukumäärää, ellei paikallisesti sovita osakuukauden palkanlaskusäännön käyttämisestä.

21.2 Tuntipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka ja lomakorvaus (koskee 14 työpäivän ansaintasäännön piirissä olevia)

Lomarahasta on sovittu työehtosopimuksissa. Lomarahan määrä on yleensä 50 % lomapalkasta. Vuosilomalaissa ei ole säädetty lomarahasta. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, niin työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa lomarahaa.

Vuosiloman pituus määräytyy ansaintaperiaatteen mukaisesti

Yhteensä lomaa kertyy siis 24-30 päivää vuodessa. Työehtosopimuksissa voi olla mainintoja suuremmistakin kertymistä. Yli 30 päivän lomat vaativat usein sen, että työkokemusta alalta on jo pidemmältä ajalta ja että on ollut saman työnantajan palveluksessa pidempään.