Lapin kartta kunnat

Lapin kartta kunnat

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset, kevät 2019

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) edellyttää, että Lapin ELY-keskus luokittelee ja rajaa pohjavesialueet vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella luokkiin 1, 2 tai E. Luokitus perustuu vuonna 2015 voimaan tulleeseen lainsäädännön muutokseen (1263/2014, luku 2a). Uuden lainsäädännön myötä kaikkia aikaisemmin luokiteltuja pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta kuin ne määriteltäisiin ensimmäisen kerran.

Lapin kunnat eivät innostu kuntaliitosselvityksistä

Lapin kunnat eivät innostu kuntaliitosselvityksistä

Vain kuusi Lapin kuntaa kannattaa kuntaliitosselvityksen tekemistä. Neljä näistä on Meri-Lapissa. Sen sijaan yhdeksän Lapin kuntaa 21:stä haluaa ehdottomasti pysyä jatkossakin itsenäisenä. Osa kunnista lähtisi selvittämään kuntaliitoksia, jos naapurikunnat niin esittävät. Tämä käy ilmi Yle Lapin kyselystä kunnanjohtajille ja kunnanhallituksen puheenjohtajille.

Meri-Lapin kunnat hakevat konkretiaa kiertotalouteen

Meri-Lapin kunnat hakevat konkretiaa kiertotalouteen

Ranua on vuonna 1917 perustettu kunta Etelä-Lapin sydämessä. Olemme lähellä aidosti lähellä luontoa, ja logistisesti helposti saavutettavissa. Mitä uutta -ajattelu haastaa innostamaan uuteen ja rakentaan yhteistä kansainvälistyvää kestävää elinvoimaa ja hyvinvointia. Tervetuloa Ranualle!

THL kertoi suuresta koronaluvusta – Hämmennys levisi Utsjoella: ”Meillä ei ole yhtään tapausta”

Kyseessä ei siis ole THL:n koronakartta, vaan ilmaantuvuuskartta, joka löytyy THL:n lausunnosta koskien Uudenmaan sulkua. Viime maanantaille päivätty lausunto julkaistiin viime keskiviikkona, kun hallitus kertoi päätöksestään purkaa Uudenmaan sulku.

Karttojen ja kuvien numerointi ja nimeäminen

Suunnittelujärjestelmän perustana on yleispiirteisestä yksityiskohtaiseen etenevä kaavajärjestelmä. Maakuntakaavan laatimisesta vastaa maakunnan liitto ja sen hyväksyy maakunnan liiton liittovaltuusto. Kaavan vahvistaa ympäristöministeriö, minkä jälkeen se saa lainvoiman. Kunnan tehtävänä on laatia yksityiskohtaisemmat yleiskaavat ja asemakaavat. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus seuraa kunnan kaavoitustoimea ja sillä on mahdollisuus puuttua oikaisukehotuksella ja valittamalla kunnan päätöksiin, jos ne eivät ole lain mukaisia.

Kuntien yhteenlaskettujen päästöjen jakauma vuonna 2017

Kuntien yhteenlaskettujen päästöjen jakauma vuonna 2017

Vähähiilinen Lappi eli Väppi-hankkeen tavoitteena on vähentää fossiilisen energian käyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä kohdealueen kunnissa. Viestinnän ja verkostoitumisen avulla vaikutetaan myös kuntalaisten ratkaisuihin energian käytössä ja muussa kasvihuonekaasupäästöjä tuottavassa toiminnassa. Päästöjen vähenemän lisäksi saadaan aikaan konkreettista taloudellista säästöä. Hankkeen toimintamalli ja tulokset ovat hyödynnettävissä kaikissa Lapin kunnissa.

Meri-Lapin ympäristölautakunta sekä ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto

Meri-Lapin ympäristölautakunta sekä ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto

Jääkäriprikaati kouluttaa Lapin vaativiin olosuhteisiin erikoistuneita alueellisia joukkoja, valtakunnallisia ilmatorjuntajoukkoja ja rajavartiolaitoksen joukkoja. Pitkäjännitteisesti kehitetty koulutusympäristö ja Lapin ainutlaatuinen luonto luovat erinomaiset puitteet asevelvollisten palvelukselle.

Kunnat kasvuvyöhykkeineen (kuntajako vuoden 2005 mukainen) 

Edustavien vanhojen metsien, suoluonnon, lehtojen sekä niille ominaisten kasvi- ja eliölajien ja pienvesien suojelemiseksi, sekä retkeilyä, opetusta ja tutkimusta varten perustetaan Itä-Lappiin luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n mukaisiksi muiksi luonnonsuojelualueiksi 2 §:ssä mainitut alueet.

Kemera -rahoitteinen perusparannushanke on edullinen tapa kunnostaa metsätie.

Aloita valitsemalla oma paikkakuntasi. Sen jälkeen voit etsiä joko urakoitsijaa toimialoittain tai eri materiaaleja (huom. materiaaleissa myös tiekunnan ATK-ohjelmat). Palveluntarjoajien määrä näkyy  sulkeissa.