Kvtes henkilökohtainen lisä

Kvtes henkilökohtainen lisä

Palkkaukseen liittyviä peruskäsitteitä (KVTES)

Täysin työkykyisen 17 vuotta täyttäneen täyttä työaikaa tekevän henkilön säännöllisen työajan vähimmäispalkka kuukaudessa luontoisetuineen on 1.2.2018 lukien 1 569,57 euroa, 1.5.2018 lukien 1 595,57 euroa ja 1.4.2019 lukien 1 611,53 euroa.

8 § Palkkahinnoittelun ulkopuoliset viranhaltijat/työntekijät

8 § Palkkahinnoittelun ulkopuoliset viranhaltijat/työntekijät

Palkkausjärjestelmän tavoitteena on edistää kuntien ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuutta, motivoida henkilöstöä hyviin työsuorituksiin ja varmistaa kunta-alan palkkojen kilpailukyky. Palkkausjärjestelmä tukee toimintastrategiaa, vaikuttaa myönteisesti organisaation tavoitteisiin ja on kiinteä osa johtamista. Tavoitteeseen pyritään oikeudenmukaisella palkalla, jonka perusteena on

Mistä osista palkka muodostuu ja miten siihen voi vaikuttaa?

Mistä osista palkka muodostuu ja miten siihen voi vaikuttaa?

Teh­tä­vä­koh­taista palk­kaa mita­taan työn vaa­ti­vuu­den arvioin­nilla (TVA). Vaa­ti­vuu­den mit­taa­mi­sen kri­tee­rit ovat työ­eh­to­so­pi­muk­sissa. Kunta-alan työ­eh­to­so­pi­muk­sessa KVTES:ssa näitä ovat työn edel­lyt­tämä osaa­mi­nen, työn vai­ku­tuk­set ja vas­tuu, yhteis­työ­tai­dot ja työs­ken­tely-ympä­ristö. Kun työ­nan­taja avaa teh­tä­vän tai perus­taa viran, mie­ti­tään ensiksi mil­laista osaa­mista teh­tä­vässä vaa­di­taan.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Kuntasektorilla palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, mahdollisesti maksettavista henkilökohtaisesta lisästä, työkokemuslisästä sekä tulospalkkiosta. Näiden lisäksi on myös muita palkanosia, kuten kertapalkkio sekä rekrytointi-, kieli- ja syrjäseutulisä.

Palkkaukseen liittyviä keskeisiä käsitteitä

Palkkaukseen liittyviä keskeisiä käsitteitä

Palkkaukseen liittyy monia erilaisia käsitteitä, jotka on hyvä tuntea. Kuntasektorilla on käytössä tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä eli TVA sekä esimerkiksi henkilökohtaiset lisät. Yksityisellä sektorilla palkkausmääräykset vaihtelevat sopimusaloittain. Palkkatilastoissa puolestaan käytetään erilaisia ansiokäsitteitä, kuten kokonaisansio ja säännöllinen ansio.

Lastentarhanopettaja on nyt varhaiskasvatuksen opettaja

Lastentarhanopettaja on nyt varhaiskasvatuksen opettaja

Hyvä palkkausjärjestelmä koostuu palkkapolitiikan oikeudenmukaisuudesta, järjestelmän selkeydestä ja avoimuudesta, palkkaukseen vaikuttavien arviointiperusteiden objektiivisuudesta ja henkilöstön tietoisuudesta, miten omalla työsuorituksella ja osaamisella taikka osaamisen kehittämisellä voi vaikuttaa palkkakehitykseen.

Näin KVTES-palkat ovat nousseet 1.8. alkaen

Näin KVTES-palkat ovat nousseet 1.8. alkaen

Uuden kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n ensimmäinen palkankorotus on tullut 1.8.2020 alkaen. Kaikkien KVTES:n piirissä olevien palkat nousevat 1,22 %. Korotus tehdään sekä tehtäväkohtaiseen palkkaan että henkilökohtaisiin lisiin.

Työaikamuutoksesta johtuva palkantarkistus 1.5.2018

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä olevien palkkoja tarkistetaan yleiskorotuksilla 1. toukokuuta ja 1 huhtikuuta 2019. Lisäksi 1. tammikuuta 2019 lukien toteutetaan 1,2 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä.

Tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä turbulenssissa: KT Kuntatyönantajat ja henkilöstöjärjestöt nokkapokassa keskenään

Tehtävän vaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä on tullut tiensä päähän ja joutaa mennä. Näin totesi KT Kuntatyönantajat Tampereen työmarkkinaseminaarissa ja sai monen ay-aktiivin haukkomaan henkeään. Miksi työnantajat ovat suivaantuneet TVA:han? Entä miksi henkilöstöjärjestöt pitävät siitä kynsin hampain kiinni?