Kvtes 2018 neuvottelut

Kvtes 2018 neuvottelut

5 § Neuvottelupyyntö ja neuvottelujen aloittaminen

Tämä sopimus on luonteeltaan sekä kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/70) 3 §:n 4 momentissa tarkoitettu pääsopimus että neuvottelu- ja muuta vastaavaa menettelyä koskeva työehtosopimus, jota sovelletaan kaikkiin kunnallisiin viranhaltijoihin ja työntekijöihin, jollei virka- tai työehtosopimuksessa ole toisin sovittu.

Liite 9 Neuvotteluosapuolten suositus KVTES:n palkkatilastoinnin edistämiseksi

Liite 9 Neuvotteluosapuolten suositus KVTES:n palkkatilastoinnin edistämiseksi

Jokaiselle palkkahinnoittelun ulkopuoliselle työntekijälle/viranhaltijalle suositellaan ilmoitettavan tehtävien mukaan määräytyvä tilastotunnus. Tilastotunnuksen tarkoitus on helpottaa näiden työntekijöiden/viranhaltijoiden ryhmittelyä.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunnallista virka- ja työehtosopimusta (KVTES) noudatetaan kunnissa ja kuntayhtymissä. KVTES määrittelee sekä viranhaltijoiden että työntekijöiden palvelussuhteen ehdot (mm. työaika, vuosiloma, palkkaus, virkavapaat ja työlomat jne.).

Kunta-alan neuvottelutuloksen sisältö lyhyesti

Kunta-alan neuvottelutuloksen sisältö lyhyesti

Palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen. Sopimuskausi on kaksi vuotta ja kaksi kuukautta ja siihen kuuluu yleiskorotuksia ja paikallisesti neuvoteltava erä. Lisäksi tulee paikalliseen tuloksellisuuteen liittyvä kertaerä, joka on keskimäärin kuntatyöntekijälle 260 euroa kahdessa vuodessa.

Työaikamuutoksesta johtuva palkantarkistus 1.5.2018

Työaikamuutoksesta johtuva palkantarkistus 1.5.2018

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä olevien palkkoja tarkistetaan yleiskorotuksilla 1. toukokuuta ja 1 huhtikuuta 2019. Lisäksi 1. tammikuuta 2019 lukien toteutetaan 1,2 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä.

 this is not a dating site!

this is not a dating site!

Many of these women are desperate single moms and cheating wives looking for some fun. They could be your neighbors or someone you know. Do you agree to keep the identity of these women a secret?

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

JHL neuvottelee kunta-alan työe- ja virkaehdoista, jotta sen jäsenistön yhteiskunnallisesti tärkeän työn arvostus näkyisi kukkarossa ja hyvinvointina työelämässä. Kuulumalla liittoon saat edunvalvontaa, tukea ja turvaa.

Neuvottelut kunta-alan sopimuksista alkoivat – mitä se tarkoittaa?

Kuntasektorilla esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja eläinlääkintätehtävissä työskentelevien lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien virka- ja työsuhteen ehdoista on sovittu suurelta osin Kunnallisessa Lääkärisopimuksessa (LS). Lääkärisopimuksessa on myös sovittu, miltä osin noudatetaan lisäksi Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES).

HL:n edustajisto hyväksyi kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja uuden kunta-alan pääsopimuksen neuvottelutulokset torstaina 28.5.2020.

Kunnalla työskenteleviin lääkäreihin sovelletaan Lääkärisopimuksen lisäksi myös kunnallista yleisestä virka- ja työehtosopimusta KVTES:ä siltä osin, kun Lääkärisopimuksella ei ole KVTES:stä poikettu.  KVTES:sta löytyvät mm. vuosilomien, sairauslomien ja perhevapaiden määräytymisen perusteet ja niiden palkallisuus sekä luottamusmiestoimintaa koskevat asiat. Sen sijaan KVTES:n palkkaus- ja työaikaluvuista noudatetaan vain tiettyjä osia niiden ollessa pääosin toisin sovittuna Lääkärisopimuksessa.