Kvtes 2017

Kvtes 2017

Yleiskorotukset ja paikallinen järjestelyerä

Kilpailukykysopimuksessa sovitusta lomarahojen vähentämisestä 30 prosentilla nykyisestä tasosta lomanmääräytymisvuosien 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 osalta on sovittu erillisessä virka- ja työehtosopimuksessa. Sen mukaan lomaraha maksetaan 30 prosentilla alennettuna 1.2.2017–30.9.2019 välisellä ajanjaksolla.

Muusikoiden ja näyttelijöiden sopimukset 2017

Muusikoiden ja näyttelijöiden sopimukset 2017

Kilpailukykysopimuksen mukaiset kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2017–31.1.2018. Sopimuskausi on 12 kuukautta. Sopimuskaudella ei koroteta palkkoja. Sopimusten piirissä ovat kaikki kuntien ja kuntayhtymien palkansaajat.

Mikä muuttuu kunta-alan sopimuksissa 1.2.2017 lähtien?

Mikä muuttuu kunta-alan sopimuksissa 1.2.2017 lähtien?

Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla. Keskusjärjestöratkaisun pohjalta tämä toteutetaan vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Kunta-alalla toteutustapa vaihtelee sopimusaloittain.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunnallista virka- ja työehtosopimusta (KVTES) noudatetaan kunnissa ja kuntayhtymissä. KVTES määrittelee sekä viranhaltijoiden että työntekijöiden palvelussuhteen ehdot (mm. työaika, vuosiloma, palkkaus, virkavapaat ja työlomat jne.).

Lääkärisopimus 2017, yleiskirje julkaistu (päivitetty 11.10.)

Lääkärisopimus 2017, yleiskirje julkaistu (päivitetty 11.10.)

Kunnalla työskenteleviin lääkäreihin sovelletaan Lääkärisopimuksen lisäksi myös kunnallista yleisestä virka- ja työehtosopimusta KVTES:ä siltä osin, kun Lääkärisopimuksella ei ole KVTES:stä poikettu.  KVTES:sta löytyvät mm. vuosilomien, sairauslomien ja perhevapaiden määräytymisen perusteet ja niiden palkallisuus sekä luottamusmiestoimintaa koskevat asiat. Sen sijaan KVTES:n palkkaus- ja työaikaluvuista noudatetaan vain tiettyjä osia niiden ollessa pääosin toisin sovittuna Lääkärisopimuksessa.

Linjausta KVTES:n epäpätevyysalennuksen tekoon

Linjausta KVTES:n epäpätevyysalennuksen tekoon

Kunta­sek­to­rilla työs­ken­te­le­vän palk­kaan saa­te­taan tehdä niin sanottu epä­pä­te­vyys­alen­nus käyt­täen perus­te­luina esi­mer­kiksi puut­tu­vaa kou­lu­tusta tai työ­ko­ke­musta.

Lomakausi lähestyy – milloin voin pitää vuosilomani?  

Lomakausi lähestyy – milloin voin pitää vuosilomani?  

Työntekijälle kertyy vuosilomaa lomanmääräytymisvuodelta, joka on aina 1.4. – 31.3. Jos työsuhde on kestänyt 31.3. mennessä alle vuoden, lomapäiviä kertyy 2 arkipäivää, tai jos työsuhde on 31.3. mennessä kestänyt yli vuoden, kertyy 2,5 arkipäivää jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Puolikkaat lomapäivät pyöristetään aina ylöspäin.

Esitys aiheesta: ”SATSHP PSYK.AMMATTIOSASTO AO”— Esityksen transkriptio:

Kaupunginhallitukselle esitetään, että hyvinvointitoimialan perhe- ja sosiaalipalveluihin perustetaan lastenvalvojan virka, seitsemän sosiaalityöntekijän virkaa ja viisi ohjaajan työsopimussuhteista tointa. Vastaavia tehtäviä on aiemmin hoidettu tilapäisellä määräaikaiselle henkilöstöllä.

Saako keikkalainen palkan, jos sairastuu?

Ensiksi: Saat palkan, jos olet aloittanut työskentelyn ennen sairastumistasi. Jos sairastut ennen palvelussuhteen alkamista, palkkaa ei makseta. Ei, vaikka sairaus jatkuisi yli sovitun työsuhteen alkamispäivän.