Kulukorvaus 2017

Kulukorvaus 2017

Kuntainfo: Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2017

Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Mikäli palkansaajalla työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

– Aktiivisimpien työttömien tuloja leikataan säälimättömästi 1.1.2017. Passiivisuudesta saa palkinnon. Jos olet itse etsinyt työllistymistä edistävän koulutuksen, et enää olisi oikeutettu kulukorvaukseen. Jos taas olet passiivisesti odottanut viranomaisen määräystä mennä sen järjestämään koulutukseen, olet edelleen oikeutettu nykyiseen kulukorvaukseen. Aktiivisuudesta rankaiseminen on järjetöntä, toteaa Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Palkkiotoimikunta vahvistaa edustajanpalkkioiden määrät

Palkkiotoimikunta vahvistaa edustajanpalkkioiden määrät

Palkkiotoimikunnan puheenjohtajan ja kaksi muuta jäsentä, joista kukaan ei voi olla kansanedustaja tai eduskunnan virkamies, valitsee eduskunnan puhemiehistö neljäksi vuodeksi.

Kuntoutustuen jatkohakemuksen kulukorvaukset

Kuntoutustuen jatkohakemuksen kulukorvaukset

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta maksetaan haittarahaa työtapaturman tai ammattitaudin aiheuttamasta pysyvästä yleisestä haitasta. Yleisellä haitalla tarkoitetaan tapaturman tai ammattitaudin aiheuttamaa toimintakyvyn alentumista eli toiminnanvajausta.

EU-tuomioistuin järjestää meppien kulukorvauksista julkisen kuulemisen

EU-tuomioistuin järjestää meppien kulukorvauksista julkisen kuulemisen

– säännöllisesti toimivat aktiiviset jäsenet ja vapaaehtoiset, joilta pääsääntöisesti edellytetään jäsenyyttä (esim. luottamushenkilöt, yksittäisten tapahtumien järjestäjät, promot, ohjaajat, kouluttajat, toiminnassa mukana olevat aktiivit)

Vuodenvaihteessa tuli muutos – Nyt voit saada kulukorvausta kaikista näistä asioista

Vuodenvaihteessa tuli muutos – Nyt voit saada kulukorvausta kaikista näistä asioista

Esitys- ja julkaisukorvaukset: Sanasto kerää asiakkailleen korvauksia kirjallisuuden esittämisestä erilaisissa tilaisuuksissa. Tilitämme korvauksia myös runojen tai muiden tekstikatkelmien käytöstä pienpainatteissa ja uusissa julkaisuissa, kuten oppikirjoissa.

Korvaus taideteoksen julkisesta näyttämisestä

Korvaus taideteoksen julkisesta näyttämisestä

Perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioiden, kulukorvausten ja käynnistämiskorvausten määrää on perhehoitolain (263/2015) mukaisesti tarkastettava kalenterivuosittain. Pitkäaikaisten perhehoitajien lisäksi palkkioita ja kulukorvauksia maksetaan sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisena tukitoimena toimiville tukiperheille, päivystysperheille, mentoreille ja läheissijaisperheille.

Opintoihin liittyvien kulujen korvaaminen

kyseessä on työttömyysturvan kannalta päätoiminen opiskelu siitä huolimatta, kuinka laajaa tai sitovaa opiskelu on. Jos TE-toimisto on antanut lausunnon päätoimisesta opiskelusta, kassa ei voi maksaa sinulle päivärahaa. TE-toimisto voi katsoa päätoimiset opinnot tietyin edellytyksin myös sivutoimisiksi.

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta voidaan maksaa korotettua ansio-osaa ja kulukorvausta

Jos työllistymistä edistävästä palvelusta on sovittu TE-toimiston kanssa tehdyssä työllistymissuunnitelmassa tai sitä vastaavassa suunnitelmassa, palvelun ajalta maksetaan korotettua ansio-osaa enintään 200 päivältä. Korotettua ansio-osaa maksettaessa ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen.