Koeajan viimeinen päivä

Koeajan viimeinen päivä

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Koeaika alkaa aina siitä, kun työntekijä aloittaa työnteon. Koeaika ei siis ala vielä työsopimuksen allekirjoituspäivänä, kun työnteko aloitetaan myöhempänä ajankohtana. Koeaikaa ei voi sopia alkavaksi myöhemmin kuin työnteko aloitetaan.

Koeaikapurun toimittaminen sairauslomalla

Koeaikapurun toimittaminen sairauslomalla

Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta säädetään erikseen naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa.

Irtisanominen koeajalla tulee olla asianmukaisesti perusteltu

Irtisanominen koeajalla tulee olla asianmukaisesti perusteltu

Koeaika tarjoaa kummallekin osapuolelle – sinulle työnantajana ja palkkaamallesi henkilölle työntekijänä – mahdollisuuden purkaa työsuhde päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa ja työsuhteen purkamiseen liittyviä määräyksiä.

Työsuhteen päättyminen - Oikeuden päätökset

Työsuhteen päättyminen – Oikeuden päätökset

Koeaika voi olla enintään kuuden kuukauden pituinen. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika voi kuitenkin olla enintään vain puolet työsuhteen pituudesta. Koeaika voi pidentyä sovitusta ajasta esimerkiksi sairausloman vuoksi.

Työsopimusta purettaessa on syytä muistaa nämä:

Työsopimusta purettaessa on syytä muistaa nämä:

Työnantaja saa purkaa työsopimuksen välittömin vaikutuksin ilman irtisanomisaikaa vain erittäin painavasta syystä. Tällainen syy on käsillä, jos työntekijä on rikkonut tai laiminlyönyt hänelle työsopimuksessa asetettuja velvoitteita niin vakavasti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Millä perusteella työsuhteen voi purkaa koeajalla?

Millä perusteella työsuhteen voi purkaa koeajalla?

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta. Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä ennen koeajan päättymistä.

Koeaika – paljon puhuttu, vähän ymmärretty?

Koeaika – paljon puhuttu, vähän ymmärretty?

Tämä on Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:n blogi. Kirjoittajina toimivat toimistomme asianajajat ja kirjoitukset käsittelevät juridisia aiheita laidasta laitaan – joskus vähän laidan ulkopuoleltakin. Otamme kiinni ajankohtaisiin aiheisiin ja nostamme esiin mielenkiintoisia kysymyksiä myös ei-niin-ajankohtaisista juridisista aiheista.

Työntekijän irtisanominen koeajalla on helppoa

Vaikka rekrytointiin panostaisi kaikkensa ja testaisi jokaisen uuden työntekijän osaamisen mahdollisimman tarkasti, etukäteen niin välillä työyhteisöön pääsee silti luikertelemaan myrkkykäärme tai puussa roikkuva laiskiainen.

Irtisanomissuojaa ja lomautusta koskeva sopimus

Esityksen tavoitteena on luoda edellytykset sille, että työnantajat voivat sopeuttaa toimintaansa nykyistä nopeammin koronavirusepidemiasta aiheutuvaan äkilliseen ja voimakkaaseen tuotteiden ja palveluiden kysynnän heikentymiseen.