Järjestäytymätön työnantaja tes

Järjestäytymätön työnantaja tes

Työehtosopimus ja järjestäytymätön työnantaja

Työehtosopimus on työnantajayhdistyksen ja työntekijäyhdistyksen välinen sopimus, joka asettaa rajat työntekijän ja työnantajan työsopimuksessa sopimille työnteon ehdoille. Työnteon ehdoista ei saa sopia heikommin ehdoin työsopimuksessa kuin mitä työehtosopimuksella on sovittu. Vaikka työehtosopimus onkin työnantaja- ja työntekijäyhdistysten välinen sopimus, myös järjestäytymätön työnantaja voi tulla sidotuksi työehtosopimukseen niin kutsutun yleissitovuuden perusteella.

Järjestäytynyt ja järjestäytymätön työnantaja

Järjestäytynyt ja järjestäytymätön työnantaja

Varsin monet järjestösektorin työntekijät työskentelevät järjestöissä, joissa ei sovelleta mitään työehtosopimusta. Tämä voi johtua joko siitä, että järjestön toimialalla ei ole lainkaan työehtosopimusta tai sitten toimialan työehtosopimus on ainoastaan ns. normaalisitova eli sitoo ainoastaan työnantajajärjestöön järjestäytyneitä työnantajia.

Yleissitovat ja normaalisitovat työehtosopimukset

Yleissitovat ja normaalisitovat työehtosopimukset

Työnantaja- ja palkansaajajärjestöillä on vapaus solmia kollektiivisia työehtosopimuksia. Työehtosopimus on yleissitova, kun sen allekirjoittaneiden työnantajien palveluksessa on vähintään noin puolet alan työvoimasta. Yleissitovuuden vahvistaa työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta.

This item appears in the following Collection(s)

This item appears in the following Collection(s)

Joskus joudutaan tapauskohtaisesti harkitsemaan, minkä toimialan työehtosopimus olisi lähinnä asianomaisen yrityksen kohdalle soveltuva. Voi tulla eteen tilanteita, ettei mikään työehtosopimus näyttäisi soveltuvan, tai toisaalta yhtä useampi työehtosopimus voisi tulla kyseeseen yrityksen laajan toimialan johdosta. Yritys on kuitenkin velvollinen noudattamaan pääsääntöisesti vain yhtä työehtosopimusta henkilöstöryhmää kohti, yleensä valinnan soveltuvasta sopimuksesta on tehnyt työnantaja.

Yleissitovuus: ”Meitä sitovat samat velvoitteet, mutta emme saa rusinoita pullasta”, sanoo yrittäjä

Yleissitovuus: ”Meitä sitovat samat velvoitteet, mutta emme saa rusinoita pullasta”, sanoo yrittäjä

Työehtosopimus tämän lain tarkoittamassa mielessä on sopimus, jonka yksi tai useampi työnantaja taikka rekisteröity työnantajain yhdistys tekee yhden tahi useamman rekisteröidyn työntekijäin yhdistyksen kanssa ehdoista, joita työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten on noudatettava.

Yleissitovuus syrjii räikeästi järjestäytymättömiä yrityksiä

Yleissitovuus syrjii räikeästi järjestäytymättömiä yrityksiä

Yleissitova työehtosopimus tarkoittaa sitä, että työnantajaliittoon kuulumattoman yrityksen (ns. järjestäytymättömän työnantajan) on noudatettava niitä määräyksiä, joista on sovittu valtakunnallisessa, asianomaista alaa edustavassa työehtosopimuksessa. Tällaisena yleissitovana työehtosopimuksena pidetään esimerkiksi (ainakin vielä) Leipomoalan työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta.

Sopimusvapaus kasvattaisi työnantajan velvoitteita

Sopimusvapaus kasvattaisi työnantajan velvoitteita

Työehtosopimukset vaikuttavat monella tavalla työsuhteiden ehtoihin. Työehtosopimuksen ehtojen muuttamisella voi olla huomattava merkitys niin yritykselle kuin työntekijöille, mutta siirtyminen yhdestä työehtosopimuksesta toiseen voi mullistaa koko toimintaympäristön. Ammattiliittojen tuomitessa työehtosopimuksen muuttamisen alhaiseksi shoppailuksi työnantajat katsovat toimivansa sovitun työmarkkinajärjestelmän puitteissa. Onko työehtosopimuksen vaihtaminen vain muutamaa toimialaa koskeva kummallisuus vai pitäisikö kaikkien yritysten tarkastella tilannettaan kriittisesti?

Analyysi: Uudentyyppinen työpaikkatason sopiminen tarkoittaisi todennäköisesti palkan ja muiden etujen heikennyksiä

Hyvinvointiala HALI ry edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja. Se myös neuvoo jäseniään työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä.

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Työmarkkinoiden säätelyjärjestelmät perustuvat eri maissa historiaan ja kulttuuriin. Englannissa ammattiliitot kilpailevat keskenään päästäkseen sopimaan yritysten kanssa työehtosopimuksia. Ruotsissa työehtosopimus sitoo vain sopijajärjestöjen jäseniä. Suomessa työehtosopimukset ovat yleissitovia. Olleet jo liki 50 vuotta. Yleissitovuus eri muodoissaan on käytössä useassa muussakin Euroopan maassa.