Järjestäytymätön työnantaja paikallinen sopiminen

Järjestäytymätön työnantaja paikallinen sopiminen

Järjestäytymättömän työnantajan kompetenssi paikalliseen sopimiseen yleissitovan työehtosopimuksen perusteella

Varsin monet järjestösektorin työntekijät työskentelevät järjestöissä, joissa ei sovelleta mitään työehtosopimusta. Tämä voi johtua joko siitä, että järjestön toimialalla ei ole lainkaan työehtosopimusta tai sitten toimialan työehtosopimus on ainoastaan ns. normaalisitova eli sitoo ainoastaan työnantajajärjestöön järjestäytyneitä työnantajia.

Paikallinen sopiminen: järjestäytynyt ja järjestäytymätön työnantaja

Paikallinen sopiminen: järjestäytynyt ja järjestäytymätön työnantaja

Globalisaation ja kansainvälistymiskehityksen myötä yritykset kuitenkin vaativat yhä enemmän joustoa työmarkkinajärjestelmään ja lisääntyviä mahdollisuuksia esimerkiksi paikalliseen sopimiseen. Yritysten kilpailukyvyn säilyvyys edellyttää muun muassa kykyä reagoida nopeasti muuttuvan maailman tilanteisiin.

Työehtosopimus ja järjestäytymätön työnantaja

Työehtosopimus ja järjestäytymätön työnantaja

Työehtosopimus on työnantajayhdistyksen ja työntekijäyhdistyksen välinen sopimus, joka asettaa rajat työntekijän ja työnantajan työsopimuksessa sopimille työnteon ehdoille. Työnteon ehdoista ei saa sopia heikommin ehdoin työsopimuksessa kuin mitä työehtosopimuksella on sovittu. Vaikka työehtosopimus onkin työnantaja- ja työntekijäyhdistysten välinen sopimus, myös järjestäytymätön työnantaja voi tulla sidotuksi työehtosopimukseen niin kutsutun yleissitovuuden perusteella.

Yleissitovat ja normaalisitovat työehtosopimukset

Yleissitovat ja normaalisitovat työehtosopimukset

Työnantaja- ja palkansaajajärjestöillä on vapaus solmia kollektiivisia työehtosopimuksia. Työehtosopimus on yleissitova, kun sen allekirjoittaneiden työnantajien palveluksessa on vähintään noin puolet alan työvoimasta. Yleissitovuuden vahvistaa työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta.

Analyysi: Uudentyyppinen työpaikkatason sopiminen tarkoittaisi todennäköisesti palkan ja muiden etujen heikennyksiä

Analyysi: Uudentyyppinen työpaikkatason sopiminen tarkoittaisi todennäköisesti palkan ja muiden etujen heikennyksiä

Selvitys on laadittu oikeustieteen tohtori, dosentti Jaana Paanetojan johdolla. Siinä todetaan yleissitovuudessa olevan kyse monitahoisesta järjestelmästä. Kysymys ei ole vain järjestäytymättömän työnantajan velvollisuudesta noudattaa yleissitovaa työehtosopimusta.

Työehtosopimus - Paikallinen sopiminen - UUSI työaikalaki

Työehtosopimus – Paikallinen sopiminen – UUSI työaikalaki

Työehtosopimuksissa on sovittu kattavasti muun muassa työstä maksettavasta vastikkeesta ja työajoista. Suppeassa mielessä paikallisella sopimisella voidaan tarkoittaa työehtosopimuksen perusteella tapahtuvaa työsuhteen ehtoja koskevaa sopimista.

Työehtosopimuksen oikeusvaikutukset saavat paikalliset sopimukset

Työehtosopimuksen oikeusvaikutukset saavat paikalliset sopimukset

Näihin paikallisiin sopimuksiin sovelletaan työehtosopimuksen kohdan 44.2 mukaista paikallisen sopimisen neuvottelujärjestystä. Luottamusmies ja pääluottamusmies ovat suoraan asemansa nojalla kelpoisia solmimaan sopimuksia, jotka sitovat kaikkia (pää)luottamusmiehen toimialueen työntekijöitä, myös ammattiliittoihin järjestäytymättömiä. Yksittäistä työntekijää koskeva paikallinen sopimus voidaan tehdä työntekijän ja hänen esimiehensä välillä, ellei kyse ole työntekijöitä yleisemmin koskevasta tai muiden työntekijöiden työhön olennaisesti vaikuttavasta järjestelystä.

Yleissitovuus syrjii räikeästi järjestäytymättömiä yrityksiä

Yleissitova työehtosopimus tarkoittaa sitä, että työnantajaliittoon kuulumattoman yrityksen (ns. järjestäytymättömän työnantajan) on noudatettava niitä määräyksiä, joista on sovittu valtakunnallisessa, asianomaista alaa edustavassa työehtosopimuksessa. Tällaisena yleissitovana työehtosopimuksena pidetään esimerkiksi (ainakin vielä) Leipomoalan työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta.

VÄITTÄJÄT: Onko yleissitovuus kehityksen jarru?

Ensinnäkin paikallista sopimista voi olla monentasoista. Yksittäinen työntekijä voi työsopimuksessa sopia tietyistä itseään koskevista asioista. Yleensä kuitenkin puhutaan työehtosopimustason paikallisesta sopimisesta.