Hoitotyön periaatteet turvallisuus

Hoitotyön periaatteet turvallisuus

Kantelu aluehallintovirastoon tai Valviraan

Yksityisyyden tärkeitä periaatteita ovat salassapito ja vaitiolovelvollisuus sekä henkilökohtaisen tilan antaminen. Potilaalla on oikeus estää muita potilaita tai henkilöstöä kuulemasta ja näkemästä hänen omaa tilaansa ja tietojaan koskevia asioita. On turvattava kunnollinen näkösuoja hoitoa annettaessa. Perhekeskeisyyttä mietittäessä tulee ottaa huomioon myös perheen vaikutus potilaan hoitoon. Hoitajan täytyy huomioida, että yksittäinen sairastuminen voi vaikuttaa koko perheeseen. Hoitaja on tukena perheelle ja tarvittaessa myös keskustelukumppani ja selvittää epäselvät asiat.

Yleissairaanhoitajan (180 op) osaamisvaatimukset ja sisällöt

Yleissairaanhoitajan (180 op) osaamisvaatimukset ja sisällöt

Sairaanhoitajatutkintoa säätelee kansallisen lainsäädännön ohella EU-direktiivi (2013/55/EU). Sen mukaan yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan opintojen laajuus on 180 op, mikä sisältyy Euroopan Unionin jäsenvaltioiden sairaanhoitajakoulutukseen. Suomessa sairaanhoitajakoulutuksen laajuus on 210 op.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Sairaanhoitajien eettinen osaaminen on tärkeä osa ammattitaitoa ja perusedellytys hyvälle hoitotyön laadulle. TtM Tarja Poikkeuksen Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoittaa, että hoitotyön johtajien organisatorinen ja yksilöllinen tuki parantavat sairaanhoitajien eettistä osaamista. Tämä puolestaan edistää hoitajien eettistä turvallisuutta ja työtyytyväisyyttä.

Ohiossa työvuoro sairaalassa alkaa lämmön mittauksella

Ohiossa työvuoro sairaalassa alkaa lämmön mittauksella

Hoitotyön kirjaaminen aiheuttaa sairaanhoitajien keskuudessa tunteiden kuumentumista ja turhautumista. Joillekin hoitajille tässäkin asiassa pätee vanhassa vara parempi -mentaliteetti. Rakenteisen kirjaamisen mukanaan tuomia muutoksia sekä kirjaamisen siirtymistä paperilta pikseleihin vastustetaan melkein henkeen ja vereen. Väittäisin kuitenkin, että pelkän niin sanotun hoitotieteellisen hömpän sijaan uudistuksilla on järkevät, etenkin potilasturvallisuuden edistämistä palvelevat syynsä.

Eri ammattiryhmien tehtävät lääkehoidon toteuttamisessa

Eri ammattiryhmien tehtävät lääkehoidon toteuttamisessa

Erilliset lait ovat myös isyyden selvittämisestä ja vahvistamisesta, elatusavun turvaamisesta lapselle, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta, ottolapsineuvonnasta, perheasiainsovittelusta.

Työturvallisuus ja työterveys sosiaali- ja terveysaloilla

Työturvallisuus ja työterveys sosiaali- ja terveysaloilla

Eettisyys voidaan ajatella kuvauksena ihmisen asenteesta tai luonteenominai-              suuden mukaisesta suhtautumisesta kohdattaviin asioihin, valintoihin tai toisiin        ihmisiin. Luonteeltaan eettinen tarkoitetaan hyväntahtoista, armeliasta, iloista tai    pyyteetöntä luonnetta ja asennetta toisia ihmisiä kohtaan. Teko voidaan kuvata myös eettiseksi, jolloin se arvotetaan hyväksi tai oikeaksi. Rehellisyyttä pidetään ihmisen hyvänä ominaisuutena, mutta myös hyvänä tekojen ja valintojen toimintaperiaatteena. (ProEt 2017.)

Esitys aiheesta:

Esitys aiheesta: ”Turvallinen hoitotyö 1,5ov”— Esityksen transkriptio:

Säteilyn kannalta vaarallisimpia kotona käytettäviä laitteita ovat ihon ruskettamiseen tarkoitetut solariumit. Ne synnyttävät ultraviolettisäteilyä, jolla voidaan ruskettaa ja pahimmassa tapauksessa polttaa ihoa. Kestorusketus ja ihon toistuva polttaminen lisäävät merkittävästi riskiä saada ihosyöpä. Solariumin käyttöä onkin syytä rajoittaa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

THL on tuottanut potilaille ja heidän läheisilleen tarkoitetun potilasturvallisuuden oppaan, joka on julkaistu verkossa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Oppaan tarkoituksena on rohkaista potilasta vaikuttamaan omaan hoitoonsa ja auttaa potilasta ja hänen läheistään potilasturvallisuuden parantamiseen. 

Simulaatiopelit ja virtuaalitodellisuus potilasturvallisuuden edistäjinä

Potilasturvallinen hoito edellyttää jatkuvaa harjoittelua ja osaamisen ylläpitämistä. Todellisia tilanteita mallintavat oppimismenetelmät kuten simulaatiopelit ja virtuaalitodellisuus mahdollistavat potilaan hoitoon liittyvän päätöksenteon harjoittelun turvallisesti.