Henkinen työsuojelu

Henkinen työsuojelu

Psykososiaalinen kuormitus – Työntekijälle

Sopiva kuormitus työpaikalla edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä. Haitallista psykososiaalista kuormitusta voi kuitenkin ilmetä missä tahansa työpaikassa, ja se voi vaikuttaa haitallisesti keneen tahansa työntekijään.

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu - Ingressi

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu – Ingressi

Häirintää voi esiintyä millä tahansa työpaikalla. Työnantajan tulee aktiivisesti seurata, esiintyykö työpaikalla häirintää, ja puuttua työpaikalla ilmenevään häirintään oma-aloitteisesti. Yleensä häirintä on sitä helpommin ratkaistavissa, mitä aikaisemmassa vaiheessa siihen puututaan. Häirintää voidaan myös ehkäistä esimerkiksi laatimalla jo ennalta hyvän työkäyttäytymisen pelisäännöt ja huolehtimalla, että jokainen työyhteisössä on tietoinen siitä, että häirintään puututaan johdonmukaisesti.

Työelämän muutos nostaa tuntosarvet pystyyn

Työelämän muutos nostaa tuntosarvet pystyyn

ReadSpeaker on globaali puheteknologian asiantuntija, joka tarjoaa useita kymmeniä kieliä ja luonnollisenkaltaisia ääniä. Yhtiö tuottaa luonnollisimmat synteettiset äänet markkinoilla käyttämällä alan johtavaa ReadSpeaker ja VoiceText -teknologiaa hyödyntäen seuraavan sukupolven syväoppimisteknologiaa (Deep Neural Network). ReadSpeaker on osa HOYAn Memory Disk -jaostoa ja yrityksellä on tuhansia asiakkaita ja miljoonia käyttäjiä 65 maassa.

Päihdesuosituksesta tukea alkoholiongelmien hoitoon

Päihdesuosituksesta tukea alkoholiongelmien hoitoon

Työsuojelulla pyritään varmistamaan kaikin tavoin turvallinen ja terveellinen työskentely työpaikoilla. Työsuojelua koskevia säädöksiä on työturvallisuuslaissa, työsuojelun valvontalaissa ja työterveyshuoltolaissa. Lisäksi työmarkkinajärjestöt ovat tehneet työsuojelua sääteleviä sopimuksia.

TRAL-blogi: Henkinen työsuojelu korostuu työsuojeluvaltuutetun roolissa asiantuntijayhteisöissä

TRAL-blogi: Henkinen työsuojelu korostuu työsuojeluvaltuutetun roolissa asiantuntijayhteisöissä

Vaikka fyysisen työturvallisuuden valvominen on tärkeää myös asiantuntijatyössä, monipuolistuvassa ja muuttuvassa työelämässä henkiseen työsuojeluun on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota. Tämä näkyy myös työsuojeluvaltuutetun roolissa. Henkisen työsuojelun piirissä ovat muun muassa epäasiallinen kohtelu, syrjintä, häirintä ja psykososiaaliset kuormitustekijät.

Henkinen työsuojelu ja jälkipurku pelastustoimessa

Henkinen työsuojelu ja jälkipurku pelastustoimessa

Suomen Palopäällystöliiton Henkinen työsuojelu ja jälkipurku pelastustoimessa -hanke on avannut keskustelua ja toimintatapoja MentalFireFit-aiheen ympäriltä. Kroppa ja nuppi -hanke toi FireFit-käsitteen pelastukseen, jossa huomioidaan fyysisen kunnon lisäksi työssä fyysisesti kuormittavia tekijöitä. Vireille laitettavan MentalFireFit -hankkeen tavoitteena on laajentaa pelastajan sekä koko pelastusalan ymmärrystä kokonaisvaltaisesti mielenterveyden ja työssä jaksamisen huomioimisen tärkeydestä.

Työturvallisuusrikokset – henkinen työsuojelu

Työturvallisuusrikokset – henkinen työsuojelu

Oikeudessa ratkotaan yhä enemmän henkisen työsuojeluun liittyviä asioita, kuten kiusaamistapauksia ja epäasiallista kohtelua. Uusi teos käy läpi työsuojelulainsäädäntöä tällaisten tapausten valossa ja esittelee aiheeseen liittyvää oikeusratkaisukäytäntöä. Kirja on suunnattu oikeustieteen alalla työskenteleville, yritys- ja henkilöstöjohdolle sekä työsuojeluviranomaisille.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Työnantajan velvollisuutena on järjestää sekä työ että fyysinen ja psyykkinen työympäristö työntekijälle turvalliseksi ja terveelliseksi. Toiminnan perustana on riskinarviointi. Se tekee näkyväksi työturvallisuuden kehittämiskohteet ja tärkeysjärjestyksen.

Järjestöstä parempi työpaikka: avaimia kestävään asiantuntijatyöhön -webinaari

Hektinen työ ja repaleiset työpäivät ovat tehneet työpäivistä monesti aivot turruttavaa silppua. Joka kymmenes ylempi toimihenkilö on jo työuupumuksen partaalla. Päivän kurssilla käsitellään henkiseen työsuojeluun – psykososiaaliseen työkuormitukseen – liittyvää lainsäädäntöä, työsuojeluhenkilöstön roolia, työnantajan ja työntekijän vastuita ja velvollisuuksia.