Hallituksen jäsenen vastuu osakeyhtiön veloista

Hallituksen jäsenen vastuu osakeyhtiön veloista

Yhtiön hallituksen vastuusta konkurssissa osakeyhtiölain valossa

Takaisinsaantilaissa näkökulma on velallisintressipainotteinen, joskin eritoten yleisen takaisinsaantiperusteen kysymyksessä ollen tilanteella on usein liittymänsä OYL 1:8 §:n mukaiseen huolellisuusvelvollisuuden laiminlyömiseen, OYL 13:1,3 §:ssä säädettyyn laittomaan varojen jakoon tai jopa RL 39:1 §:ssä kriminalisoituun velallisen epärehellisyyteen. Tällaisissa yhtiöissä ei useinkaan ole ollut aitoa riippumatonta hallitusta ja yleistä velkojatahoa loukkaavat järjestelyt ovat niissä varsin tavanomaisia.

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön konkurssin uhatessa - KKO:2012:65

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön konkurssin uhatessa – KKO:2012:65

Asiassa KKO:2012:65 oli kyse siitä, että osakeyhtiön hallituksen jäsen ja yhtiön ainoa osakkeenomistaja A ei ollut ryhtynyt vanhassa osakeyhtiölaissa – jota tapauksessa sovellettiin – säädettyihin toimiin yhtiön asettamiseksi selvitystilaan, vaikka yhtiön oma pääoma oli menetetty. Yhtiön konkurssipesä vaati A:ta korvaamaan vahingon, joka yhtiölle oli aiheutunut sen varallisuusaseman heikentymisestä yhtiön jatkettua tappiollista liiketoimintaa.

Saitko kutsun osakeyhtiön hallituksen varajäseneksi? Sinullakin saattaa olla velvollisuuksia

Saitko kutsun osakeyhtiön hallituksen varajäseneksi? Sinullakin saattaa olla velvollisuuksia

Vastuulle ulkopuolisille tai osakkeenomistajille on sitä vastoin asetettu tiukemmat edellytykset. Vastuu syntyy vain, mikäli vahinko on aiheutettu rikkomalla joko osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tämän vastuun konkretisoituminen on harvinaisempaa. Käytännössä se tulee kysymykseen vain tilanteessa, jossa yhtiö on konkurssissa ja havaitaan hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan toimineen osakeyhtiölain säännösten vastaisesti. Tällöin esimerkiksi velkoja voi esittää vaatimuksia suoraan hallituksen jäsentä tai toimitusjohtajaa kohtaan.

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Osakeyhtiön hallituksen tehtävä osakeyhtiössä on huolehtia sen hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallituksen jäsenen vastuu ulottuu myös yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaiseen järjestämiseen.

Vinkki 65: Milloin osakas joutuu maksamaan yhtiön velan?

Vinkki 65: Milloin osakas joutuu maksamaan yhtiön velan?

Tyypillisin tilanne, jossa osakas joutuu maksamaan yhtiön velkaa, on hyvin selkeä. Osakas on antanut takauksen yhtiön velasta. Tämä tilanne voi syntyä vain ja ainoastaan rahoittajan takaussitoumuksen allekirjoittamisen myötä. Juridisesti kyse on sopimussuhteesta eikä se periaatteessa liity osakkuuteen mitenkään. Samalla periaattella voi osakassopimuksessa sitoutua maksamaan yhtiölle jonkun tietyn summan.

Osallistu keskusteluihin kirjautumalla palveluun.

Osallistu keskusteluihin kirjautumalla palveluun.

Ei ne mene jos hallitus ei ole sössinyt. Hallituksella on velvollisuus hoitaa yhtiötä lain mukaisesti. Jos hallituksen jäsen taas on esimerkiksi kupannut yhtiön varoja omaan käyttöön vaikkapa osakaslainalla niin tottakai velkoojat siinä tapauksessa työntää kätensä osakkaan taskuihin. Hallitus ei saa omalla toiminnallaan vaarantaa yhtiön taloutta.

Sopimustieto.fi - Paras tapa laatia sopimukset

Sopimustieto.fi – Paras tapa laatia sopimukset

Tätä lakia sovelletaan kaikkiin Suomen lain mukaan rekisteröityihin osakeyhtiöihin, jollei tässä laissa tai muussa laissa säädetä toisin. Osakeyhtiö voi olla yksityinen (yksityinen osakeyhtiö) tai julkinen (julkinen osakeyhtiö).

Eero Urtti: Yhtiön maksukyvyttömyys ja hallituksen päätöksenteko

Hallitustyöskentely aktiivista liiketoimintaa harjoittavassa yhtiössä ei ole pelkkä luottamustoimi. Se tuo mukanaan vastuuaseman, joka tulee ottaa vakavasti. Asianajana Eero Urtti muistuttaa yrityksen johdon ja hallituksen vastuista kriisitilanteessa.

Koronaan liittyvät poissaolot ja palkanmaksu (kysymyksiä ja vastauksia 31.8.2020)

Takaisinsaannilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla konkurssiin tai saneeraukseen joutuneeseen yritykseen pyritään palauttamaan varoja. Yritysten on syytä tunnistaa tiettyjä riskitilanteita esim. talousvaikeuksiin joutuneen asiakkaan tarjotessa normaalista poikkeavia maksuvälineitä ja järjestelyitä. Riskinä on joutua palauttamaan myöhemmin takaisin konkurssipesälle saatu suoritus tai esine.