Ansiosidonnaisen kesto 2017

Ansiosidonnaisen kesto 2017

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Enimmäismaksuaikasi määräytyy työttömyyttä edeltävän työhistorian perusteella. Yli kolmen vuoden työhistorialla saat oikeuden ansiopäivärahaan 500 tai 400 päivältä riippuen työttömyyden alkamisesta.

Säästöt ansioturvan lyhentämisestä hupenevat huonompien työsuhteiden takia

Säästöt ansioturvan lyhentämisestä hupenevat huonompien työsuhteiden takia

Yrittäjäpäivärahaa saavilla ei ole lisäpäiväoikeutta kuten palkansaajilla. Ansiosidonnaista päivärahaa voi saada korkeintaan 65-vuotiaaksi saakka. Enimmäisajan täytyttyä yrittäjänä toimineet voivat hakea Kelasta työmarkkinatukea.

Kooste työttömyysturvan vuodenvaihteen muutoksista

Kooste työttömyysturvan vuodenvaihteen muutoksista

Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista. Mukaan voidaan laskea työviikkoja edellisen 2 vuoden ja 4 kuukauden ajalta. Jos olet ollut esimerkiksi opiskelemassa, sairaana, armeijassa, siviilipalveluksessa, vuorotteluvapaalla, apurahakaudella tai hoitanut enintään 3-vuotiasta lasta, tämä aika pidentää tarkastelujaksoa. Pisimmillään mukaan voidaan laskea työviikkoja 9 vuoden ja 4 kuukauden ajalta.

Näin saat ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa

Näin saat ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa

Jos jäät työttömäksi, sinulle voidaan maksaa työttömyysetuutta peruspäivärahana (32,40 e/pv), työmarkkinatukena tai ansiosidonnaisena työttömyyspäivärahana. Kahdessa ensimmäisessä maksajana on Kela, jälkimmäisessä työttömyyskassa, joita on Suomessa 26.

Työssäoloehdon kertyminen ja tarkastelujakso

Työssäoloehdon kertyminen ja tarkastelujakso

Uuden työssäoloehdon täyttymisestä huolimatta päivärahan perustepalkkaa ei määritellä uudelleen, eikä omavastuuaikaa aseteta, jos omavastuuaika on otettu tai palkanmäärittely tehty viimeisen vuoden aikana. Tällaisessa tilanteessa päivärahan enimmäisaikalaskurit nollataan ja päivärahan maksaminen jatkuu aiemman suuruisella päivärahalla.

Suomalainen ja ruotsalainen taistelivat ansiosidonnaisista – kumpi voitti?

Työssäoloehto voi kertyä tästä poikkeavalla tavalla luovan ja esityksellisen alan töissä, palkkatukityön aikana sekä 60 vuotta täyttäneillä työllistymistä edistävässä palvelussa, jos palvelu on järjestetty työllistämisvelvoitteen perusteella.

Työryhmä ehdottaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan keston lyhentämistä

Työryhmä ehdottaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan keston lyhentämistä

Työryhmä ehdottaa, että ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan kesto alenisi 500 päivästä 400 päivään vuoden 2017 alusta. Henkilöillä, joilla on alle kolme vuotta työhistoriaa, kesto alenisi 400 päivästä 300 päivään. 58 vuotta täyttäneillä kesto säilyisi 500 päivänä.

Työttömyysetuuksia haetaan työttömyyskassalta ja Kelalta

Työtön työnhakija voi saada joko Kelan maksamaa peruspäivärahaa tai työttömyyskassan jäsenilleen maksamaa ansiopäivärahaa. Peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa maksetaan muutoin samoin perustein, mutta ansiopäiväraha edellyttää työttömyyskassan jäsenyyttä.

Mitä tuloja päivärahan määrittelyssä huomioidaan?

Päivärahan määrittelyssä käytettävä päiväpalkka saadaan jakamalla 26 työssäoloviikon* palkka tähän ajanjaksoon sisältyvien työpäivien lukumäärällä (5 päivää viikossa eli 130 päivää). Työpäiviksi ei lueta niitä päiviä, joilta ei ole maksettu palkkaa hyväksyttävän poissaolon, esimerkiksi palkattoman sairausloman vuoksi.