10 tunnin työpäivä tauot

10 tunnin työpäivä tauot

Koronaviruksen vaikutusta: ruokatauko työajalla

Keskeytymättömässä vuorotyössä lepoaika voidaan järjestää keskimäärin 35 tunniksi enintään 12 viikon aikana. Lepoajan tulee olla kuitenkin vähintään 24 yhdenjaksoista tuntia seitsemän päivän jakson aikana. Työn järjestelyjen niin edellyttäessä saadaan lepoaika järjestää edellä tarkoitetulla tavalla, jos siihen on työntekijän suostumus.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Tätä lakia sovelletaan työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitetun työsopimuksen sekä virkasuhteen perusteella tehtävään työhön, jollei muualla laissa toisin säädetä. Alle 18-vuotiaan tekemästä työstä säädetään lisäksi nuorista työntekijöistä annetussa laissa (998/1993).

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

noin yksinkertaisia ihmisiä töissä pomona että alaisena jos ei edes omia perusoikeuksiaan tiedä.ennenkun aloittaa työ.kyllä tommoset saa kärsiä tyhmästä päästä itse. kaikki voi lukea työlait mistä vaan.

3 § Päivittäinen lepoaika (ruokailutauko)

3 § Päivittäinen lepoaika (ruokailutauko)

Viranhaltijalle annetaan vähintään puolen tunnin pituinen työaikaan kuulumaton ruokailutauko tai hänen niin halutessaan tilaisuus ateriointiin työaikana työpaikalla tai työnantajan osoittamassa asianomaisen laitoksen ruokasalissa tms. siten, ettei järjestelystä aiheudu häiriötä työn kululle tai suoritettaville palveluksille ja että ruokailusta aiheutuva työstä poissaolo kestää enintään 15–20 minuuttia.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Arkipyhäviikon yksi työajan lyhennys vähentää kyseisen viikon tai tasoittumisjärjestelmän työpäivien määrää yhdellä ja työtuntien määrää 7.5:llä. Osa-aikaisella työntekijällä rahakorvaus tai työajan lyhennys lasketaan jakamalla työsopimuksessa sovittu viikkotyöaika 5:llä. Esimerkiksi jos työsopimuksessa sovittu viikkotuntimäärä on 30 h, se jaetaan viidellä ja työajan lyhennys on 6 tuntia.

19.2 Työajan tasaaminen päivä- ja kaksivuorotyössä

19.2 Työajan tasaaminen päivä- ja kaksivuorotyössä

Jos työntekijä kotiin palattuaan hälytetään töihin työajan jälkeen, maksetaan hänelle palkan lisäksi ns. hälytysrahaa, paitsi jos kyseessä on säännölliseen työaikaan liittyvä työ tai työvuoron siirto.

Hyvän työvuorosuunnittelun piirteitä ovat:

Hyvän työvuorosuunnittelun piirteitä ovat:

KirVESTES:n työaikaa koskevat määräykset ovat voimassa määräaikaisena kokeiluna TES-kauden loppuun eli kilpailukykysopimuksen perusteella 31.1.2018 saakka. Kokeilun yhtenä tarkoituksena on vähentää erilaisia työaikaryhmiä sekä poistaa palvelussuhdelajista (virkasuhde/työsuhde) aiheutuvia tarpeettomia eroja palvelussuhteen ehdoissa.

Uusi työaikalaki tulee – mitä tapahtuu työajanseurannalle?

Meillä tehdään uusia työvuoroluetteloita. Tehdäänkö uusien määräysten mukaan kaikille työajallisille työntekijöille etukäteen tuntisuunnitelma? Meillä tämä koskee varsinkin vahtimestareita, joilla on työtä aamulla, päivällä ja illalla.

Uudistettu työaikalaki seuraa aikaa: tarkennuksia ylityöhön, liukumaan, varallaoloon ja uusi joustotyö

Kokonaistyöajan pääsääntö on edelleen, että, päivässä voi töitä tehdä enintään 8 tuntia ja viikossa 40 tuntia, mutta uusi työaikalaki asettaa rajat liialliselle työnteolle. Ennen sai tehdä ylitöitä 250-330 tuntia vuodessa tehtävän työn ja alan mukaan. Nyt uudesta työaikalaista poistettiin vuosittaisten ylitöiden raja. Sen tilalle tuli kokonaistyöaikaraja.